ESAS NO : 2019/195 Esas
KARAR NO : 2020/63

DAVA : Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 31/05/2019
KARAR TARİHİ : 26/02/2020

Mahkememizde görülmekte bulunan Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA;


Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin 1991 yılından itibaren bijüteri, oyuncak ve hediyelik eşya alanında faaliyet yürütmekte olduğunu, müvekkilinin … numaralı “….” buluş başlıklı faydalı model sahibi olduğunu, davalı şirket tarafından müvekkilinin …. numaralı faydalı model ürünü ile aynı istem ve unsurları ihtiva eden…. numaralı “….” buluş başlıklı patent başvurusu yapıldığı ve 23.01.2017 tarihinde tescil edildiğinin görüldüğünü, dolayısıyla yenilik unsuru taşımayan ve tekniğin bilinen durumunu aşmayan davalıya ait ….. numaralı “….” buluş başlıklı patentin hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP;


Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; Müvekkilinin yenilikçi ve lider konumuyla 1977 yılından bu yana hizmet sunmakta olan, sektöründe tanınmış olduğunu, müvekkiline ait …. tescil numaralı patentin mevcut olduğunu, müvekkilinin MDF kaplamayı bulduğu iddiasında olmadığını, müvekkilinin buluşunun MDF kaplamayı korumamakta olduğunu, müvekkilinin MDF malzemenin de yer aldığı ahşap ıstakada uygulanan bir yeniliğe ilişkin olduğunu, davacının tek bir delil dahi sunmamış olduğunu, davacının iddialarının kabul edilemeyeceğini, davacının davaya mesnet patentinin kullanılması yükümlülüğünü yerine getirmiyor olması nedeniyle davacının kullanım ispatına ilişkin TPMK nezdinde sunulmuş bir belgenin olup olmadığının TPMK’dan sorulmasını, davacının ispatlanamayan dayanaksız ve haksız davasının tüm talepler bakımından reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Yargılama sırasında deliller toplanmış; Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan davaya konu patent ve faydalı model tescil belgeleri ile ilgili dosya evrakları celp edilmiştir.
Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan gelen yazı cevabında; Davalı şirket adına … sayılı patent belgesinin incelemesiz patentten incelemeliye dönüştürüldüğünü ve inceleme aşamasının halen devam ettiğinin anlaşılmış olup halen sahibi adına geçerliliğini sürdürmekte olduğunu, incelemesiz patentinin başvuru tarihinin 21.01.2015 tarihinde yapıldığı, incelemesiz patentin incelemeliye dönüşüm talebinin ise 11.03.2019 tarihinde olduğu bildirilmiştir.


Davalı vekili 26.02.2020 tarihli beyan dilekçesinde özetle; Davacı vekilinin 21.02.2020 tarihli celsede, dava konusu patentin taraflarınca dava tarihinden sonra incelemeli patente dönüştürüldüğü yönünde iddiada bulunmuş olması nedeniyle, müvekkilinin dava konusu patent kaydından da görüleceği üzere, müvekkili iş bu davanın açılış tarihi olan 31.05.2019 tarihinden önce 11.03.2019 tarihinde incelemesiz patentin incelemeliye dönüşüm talebinde bulunduğunu, müvekkilinin patentinin incelemeli patente dönüştürülmesinin ise 21.03.2019 tarihli resmi patent bülteninde yayınlandığını, yani dönüştürülmenin dava tarihinden önce olduğunun açık olduğunu bu nedenle dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava, patent hükümsüzlüğü talebine ilişkindir.

Mahkememizce toplanan tüm deliller ve dosya kapsamı karşısında, 11.03.2019 tarihinde, yani dava tarihinden önce, davalının, davaya konu incelemesiz patentini incelemeli patente dönüştürülmesi için TPMK nezdinde başvurusunu yaptığı; bu talep üzerine 18.06.2019 tarihinde kurumca incelemesiz patentin öncelemeliye dönüşüm talebinin onaylandığı anlaşılmıştır. “İncelemesiz patentin hükümsüzlüğü davası açıldıktan sonra incelemeli istenmesi mümkündür. Böylece incelemesiz patent esaslı inceleme raporları olumlu geldiğinde incelemeli patente dönüşecektir. Bu bakımdan inceleme talebi yapılmakla patent artık bir başvuru aşamasındaki patente dönüşür ve tescil ortadan kalkar. Patent başvurusunun hükümsüzlüğü ileri sürülemez. “(Aynı yönde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 23.05.2017 tarih 2016/264 Esas, 2017/2987 Karar), (Güneş, İlhami; Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Patent ve Faydalı Model Hukuk, 2. Bası, 2018, S.362)

Somut olayda dava açılmadan inceleme talebi yapıldığı anlaşılmakla kurum tarafından talebin kabulüne dair kararın dava tarihinden sonra verilmiş olması nedeniyle davacı tarafın yapmış olduğu itirazlar, açıkça inceleme talebinin tarihinin değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle mahkememizce doğru görülmemiş ve davanın reddi ile aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

1-Davacının davasının REDDİNE,
2-Alınması gereken 54.40 TL harçtan peşin yatırılan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 10,00 TL harcın davacıdan tahsili ile, hazineye irad kaydına,
3-Davalı kendisini vekille temsil ettirmekle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 4.910,00 TL ücret takdirine, bu ücretin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
5-Kalan giden avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Taraf vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okunup usulen anlatıldı. 26/02/2020

Kaynak: Yargıtay