“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 16/09/2013 tarih ve 2011/339-2013/255 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 28/10/1993 tarihinden beri tescilli ticaret ünvanı ile faamiyet gösterdiğini,…ünvanını markalaştırdığını, 1994 yılından itibaren de değişik sınıf ve emtialarda marka tescillerinin yaptırıldığını, tanınmış marka statüsü kazandığını,davalının ticaret ünvanındaki…ibaresinin haksız kazanç sağlamaya yönelik ve kötü niyetli tescil bulunduğunu ileri sürerek davalının ticaret ünvanındaki…kelimesinin ticaret sicilinden terkinine, haksız rekabetin önlenmesine, 50.000,00 TL manevi tazminatın avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin ticaret ünvanını 1994 yılından beri ticaret siciline tescil ile kullandığını, aynı zamanda 1997 yılından beri çeşitli emtia sınıflarında markasının tescilli olduğunu, davacının uzun süre sessiz kalarak hak kaybına uğradığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca tarafların ticaret ünvanlarındaki…kelimelerinin çekirdek unsur olduğu, çekirdek kelimeden sonra gelen sektör bazındaki kelimelerin farklı ve ayırt edici özellik kattığı, tescilli markalarının aynı sınıfın farklı gruplarında bulunduğu, davacının tüketiciye, davalının ise üreticiye hitap eden mal ve hizmet sunumu yaptıkları, davacı şirketin…markasının 13/01/2010 tarihinde tanınmış marka statüsü kazandığı ve davalının ünvan ve markayı bu tarihten önce tescillendirdiği, davacının 2000 yılında davalıya, benzer konuda noterden ihtarname gönderdiği ve uzun süredir davalı kullanımına sessiz kaldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 28/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay