“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18.11.2016 gün ve 2014/281 – 2016/834 sayılı kararı bozan Daire’nin 02.05.2019 gün ve 2018/651 – 2019/3363 sayılı kararı aleyhinde taraf vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin özellikle gıda sektöründe lazer, kamera, flüorışıl, led ve x-ray teknolojilerini kullanarak, iyi ürünleri kötü ve yabancı maddelerden ayıklama işleminde kullanılan makineler üretip piyasaya sunduğunu, müvekkilinin sözkonusu buluş ve icatları için tüm Dünya’da ve Türkiye’de koruma altında olan birçok patent ve endüstriyel tasarımların sahibi olduğunu, özellikle kuru üzüm ve fındık sektöründe devrim yaratan ARGUS isimli makinenin de TTK’nın 57’nci maddesi anlamında müvekkilinin iş mahsulü ve en önemli tanıtım aracı olduğunu, davalı şirketin müvekkilinin eski çalışanı davalı …’ın eşi tarafından kurulduğunu, …’ın bu şirkette gerçekte gizli ortak olduğunu ve müvekkilinden öğrendiği tüm ticari sırları davalı şirkete taşıdığını, davalı şirketin böylece hiçbir teknik zorunluluktan kaynaklanmadığı halde müvekkilinin makinesiyle aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan EFESUS isimli makineyi üretmeye başladığını, bununla da yetinmeyerek müvekkillerinin müşterilerini kendilerine taşımaya çalıştıklarını ileri sürerek, davalıların fiillerinin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespit ve önlenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, davanın reddini istemiş, karşı davada ise, davacının delilleri mahkemeden saklayarak haksız ve kötüniyetle aldığı ihtiyati tedbir kararı dolayısıyla müvekkillerinin zarara uğradığını ileri sürerek, davacı-karşı davalının fiilinin TTK’nın 57/1 ve 3’ncü maddesi uyarınca haksız rekabet oluşturduğunun tespit ve önlenmesini, şimdilik müvekkili şirket için 5.000.- TL maddi ve 50.000.- TL manevi, müvekkili… için 5.000.- TL manevi tazminatın temerrüt faiziyle birlikte davacı-karşı davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı yanın emek ve masraf sarfetmek suretiyle dünyada ve Türkiye’de ilk kez tanıttığı ARGUS ayıklama makinasının marka, model, dış görüntü, fiyat, tanıtım malzemeleri gibi hususlarda tamamen benzerinin davalı VİSYS Makina … Ltd. Şti. tarafından EFESUS Ayıklama makinası olarak aynen üretildiğini, diğer davalı …’ın davalı şirket ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle asıl davanın kısmen kabulü ile, Visys … Ltd. Şti.’nin Efesus ayıklayıcı makinesinin, davacı Best N.V.’nin Argus ayıklama makinesi ile iltibas yarattığının ve bu suretle haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, haksız rekabetin men’ine, haksız rekabet neticesi yanlış ve yanıltıcı beyanların ve reklam ile tanıtımların önlenmesine, davalı … aleyhine açılan davanın esastan reddine, karşı davanın kesinleşmiş olmakla yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Taraf vekilleri, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, taraf vekillerinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

 

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 31,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 520,95 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen taraflardan ayrı ayrı alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 29/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay