“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 25/05/2017 tarih ve 2016/334 E- 2017/245 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine-kabulüne dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen 21/06/2018 tarih ve 2018/41 E- 2018/717 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, davalı şirketin müvekkillerine ait markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “KÜLTÜR TEMEL LİSESİ” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere TPMK’ya başvuruda bulunduğunu, 2014/70635 kod numarasını alan başvuruya müvekkilleri tarafından yapılan itirazın, diğer davalı TPMK YİDK’nın 2016-M-6120 sayılı kararı ile yerinde görülmeyerek reddedildiğini, oysa başvurunun müvekkilinin markaları ile benzer olduğunu ve reddinin gerektiğini, davalının kötüniyetinin pek çok mahkeme kararı ile hükme bağlandığını ileri sürerek, davalı TPMK YİDK’nın anılan kararının iptalini, tescil edilmiş olması halinde davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuşlardır.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle davalı TPMK YİDK’nın 2016-M-6120 sayılı kararının “tesbihler” ve “eğitim ve öğretim hizmetleri, dergi, kitap, gazete vb gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil)” hizmetleri dışında kalan tüm mal ve hizmetler yönünden kısmen iptaline, 2014/70635 sayılı markanın “tesbihler” ve “eğitim ve öğretim hizmetleri, dergi, kitap, gazete vb gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil)” hizmetleri dışında kalan tüm mal ve hizmetler yönünden kısmen hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.


Karar taraf vekilleri tarafından istinaf edilmiştir.


Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nce, davalı şirketin 2014/70635 sayılı ve “KÜLTÜR TEMEL LİSESİ” ibareli marka tescil başvurusunun kötü niyetli olduğu gerekçesiyle davalılar Bilişim Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. ile TPMK vekillerinin istinaf başvurusunun esastan reddine, davacılar vekilinin istinaf başvurusunun ise kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmişlerdir.

Yargıtay Kararı


İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davalılar vekillerinin temyiz istemlerinin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 18,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan ayrı ayrı alınmasına, 29/06/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay