Gemi teçhizatı yönetmeliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Kapsama dâhil teçhizat, standart belirlenmesine ilişkin başka bir yönetmeliğin de kapsamında ise, diğer hükümler hariç tutularak serbest dolaşım açısından sadece bu Yönetmelik hükümlerine tâbidir.

Ulaştırma Bakanlığından:

Resmi Gazete Tarihi : 23/10/2005

Resmi Gazete Sayısı : 25975

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı;

a) İdare veya Tanınmış Kuruluş tarafından gemi emniyet belgeleri düzenlenen gemilerde kullanılacak olan Ek A listede belirtilen teçhizatla ilgili sözleşmelerin ve diğer uluslararası düzenlemelerin etkin olarak uygulanmasını, bu konudaki ilâve tedbirlerin belirlenmesini ve bu suretle denizde can, mal, çevre ve seyir güvenliğinin,

b) Türk mevzuatına ve Türkiye´nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalara uygun olarak Türkiye ile diğer ilgili devletler arasında gemi teçhizatının serbest dolaşımının,

sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik;

a) Yurt içinde veya yurt dışında inşa edilmiş yeni Türk gemilerine,

b) Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan gemilere,

c) Uluslararası sözleşmelerin ayrıca düzenlediği durumlar hariç, teçhizatın gemide daha önce kullanılıp kullanılmaması dikkate alınmadan ve geminin Türkiye´de olup olmadığına bakılmaksızın mevcut Türk gemilerinde kullanılan teçhizata,

ilişkin hükümleri kapsar.

Kapsama dâhil teçhizat, standart belirlenmesine ilişkin başka bir yönetmeliğin de kapsamında ise, diğer hükümler hariç tutularak serbest dolaşım açısından sadece bu Yönetmelik hükümlerine tâbidir.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik;

a) 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Yükleme Hattı Uluslararası Sözleşmesi 1966 (LL66), Denizde Çatışmaların Önlenmesi İçin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme 1972 (COLREG), Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme 1973 (MARPOL) ve Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974 (SOLAS) hükümlerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 20/12/1996 tarihli ve 96/98/EC numaralı Direktifinin uyumlaştırılması için 29/11/2002 tarihli “Konsolide Edilmiş Metin” paralelinde,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen:

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri: Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi ve Ek B´de belirtilen prosedürleri,

Teçhizat: Ek A.1 ve A.2´de listesi verilen, uluslararası düzenlemelere uygunluğu sağlamak için veya isteğe bağlı olarak bir gemide kullanılan veya kullanma amacıyla bulundurulan ve ilgili uluslararası düzenlemelere göre bayrak devleti idaresince onaylanması gereken teçhizatı,

Emniyet Belgeleri: Uluslararası sözleşmelere uygun olarak İdare veya Tanınmış Kuruluş tarafından düzenlenmiş belgeleri,

Uluslararası Düzenlemeler: İlgili uluslararası sözleşmeleri, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) ilgili kararlarını ve ilgili uluslararası test standartlarını,

İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

Uygunluk İşareti: Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ve Ek D´de gösterilen simgeyi,

Onaylanmış Kuruluş: Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca İdare tarafından tayin edilen kuruluşu,

Tanınmış Kuruluş: Türk gemileri için gerekli yasal hizmetleri ve belgelendirmeyi sağlamak üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş olan kuruluşu,

Uluslararası Sözleşmeler: Yükleme Hattı Uluslararası Sözleşmesini 1966 (LL66), Denizde Çatışmaların Önlenmesi İçin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeyi 1972 (COLREG), Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşmeyi 1973 (MARPOL) ve Türkiyenin taraf olduğu Protokolleri ve Ekleri ile Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini 1974 (SOLAS), Türkiyenin taraf olduğu Protokollerin Türkiye´de yürürlükte olan güncel versiyonlarını, onlara ilişkin Protokolleri ve değişikliklerini,

Telsiz Haberleşme Teçhizatı: 1974 SOLAS Sözleşmesinin IV üncü Bölümünde zorunluluk getirilen teçhizat ve aynı Sözleşmenin III/6.2.1 maddesinde zorunluluk getirilen, can sallarında bulunması gereken çift kanallı VHF telsiz cihazını,

Gemide Kullanılan: Bir gemiye monte edilmiş veya yerleştirilmiş olmayı,

Gemi: Savaş gemileri hariç, uluslararası sözleşmelerin kapsamına giren gemileri,

Savaş gemisi: Silahlı kuvvetlere ait, geminin milliyeti konusunda ayırt edici dış işaretlere sahip, adı uygun bir hizmet listesi veya eşiti bir belgede kayıtlı, ülkenin hükümeti tarafından atanmış bir subay tarafından idare edilen ve düzenli ordu disiplini altında gemi adamı ile donatılmış gemileri,

Türk Gemisi: Türk bayrağını taşıyan ve Millî Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan gemileri,

Yeni Gemi: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonraki bir tarihte omurgası konulmuş olan veya benzer bir inşa aşamasında bulunan gemiyi,

Benzer Bir İnşa Aşaması: Belirli bir gemiyle ilgili inşa çalışmasının başladığı ve en az 50 ton ağırlıkla veya bütün yapısal malzemenin tahminî kütlesinin %1´iyle (hangisi daha az ise), geminin montajının başlamış olduğu aşamayı,


Mevcut Gemi: Yeni gemi olmayan gemiyi,

Test Standartları: Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından ilgili uluslararası sözleşmelere ve test metotlarını ve test sonuçlarını tanımlayan ilgili IMO kararlarına uygun olarak oluşturulan ve sadece Ek A´da belirtilen biçimdeki standartların güncel versiyonlarını,

Tip Onayı: İlgili test standartları uyarınca imal edilmiş teçhizatın değerlendirilmesi ve ilgili belgenin düzenlenmesine yönelik prosedürleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Gemi Teçhizatı İçin Gerekler

Emniyet Belgeleri

Madde 5 – İdare veya Tanınmış Kuruluş, ilgili Emniyet Belgelerini düzenlerken veyahut yenilerken emniyet belgesi düzenlediği Türk gemilerindeki teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerine

uygunluğunu denetler.

Uluslararası sözleşmelere ve uluslararası düzenlemelere uygunluk

Madde 6 – Ek A.1´de listesi verilen ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir Türk gemisinde kullanılan teçhizat, Ek A.1´de gösterilen uluslararası düzenlemelerde belirtilen şartları taşımalıdır.

Teçhizatın, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) ilgili kararlarının ve uluslararası sözleşmelerin hükümlerine uygunluğu, Ek A.1´de belirtilen ilgili test standartları ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre gösterilir. Ek A.1´de listelenen teçhizat için, hem IEC, hem de ETSI test standartları verilmişse, bu standartlar birbirleri yerine kullanılabilir ve üretici veya yetkili temsilcisi hangisinin kullanılacağını belirleyebilir.

Piyasaya arz edilmiş teçhizat

Madde 7 – Ek A.1´de belirtilen teçhizattan, uygunluk işareti taşıyanların veya başka nedenlerle bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olanların kullanılması, ithal veya ihraç edilmesi, satın alınması veya satılması yasaklanamaz. Söz konusu teçhizatın bu Yönetmeliğe uygun olması hâlinde, emniyet belgelerinin verilmesi veya yenilenmesi reddedilemez.

İlgili Emniyet Belgesi verilmeden önce, İdare veya başka bir yetkili makam tarafından uluslararası telsiz yönetmelikleri uyarınca bir telsiz ruhsatı verilir.

Test standartları

Madde 8 – Test standartları bulunmayan ve Ek A.2´de listesi verilen teçhizat için Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) veya diğer uluslararası standardizasyon kuruluşlarının test standartları geliştirmeleri hâlinde, İdare bu test standartlarını Resmî Gazete´de yayımlayarak ilân eder. İdare, test standartlarının geliştirilmesini düzenli olarak izler.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) dâhil uluslararası kuruluşlar, makul bir süre içinde belirli bir teçhizat için test standartları kabul etmezse, Avrupa standardizasyon kuruluşları tarafından geliştirilen standartlar uygulanabilir.

Belirli bir teçhizat için, birinci fıkrada belirtilen test standartları kabul edildiğinde veya yürürlüğe girdiğinde, söz konusu teçhizat Ek A.2´den Ek A.1´e aktarılabilir. Aktarma tarihinden itibaren o teçhizat için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanır.

Yeni gemilerin Millî Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline transferi

Madde 9 – Bayrağı ne olursa olsun, Millî Gemi Siciline veyahut Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olmayan, fakat bu sicillere transfer edilecek olan yeni bir gemi; transfer sırasında İdare veya Tanınmış Kuruluş veyahut başka bir yetkili makam tarafından, geminin teçhizatının gerçek durumunun geminin emniyet belgelerine uygun olduğunu ve bu Yönetmelik ile uyumlu olup uygunluk işareti taşıdığını veya bu Yönetmelik uyarınca tip onayına sahip teçhizata eşdeğer olduğunu teyit etmek amacıyla muayeneye tâbi tutulur.

Uygunluk işareti taşımayan veya İdarece eşdeğer sayılmayan teçhizat, uygun bir yenisiyle değiştirilir.

Bu madde uyarınca eşdeğer sayılan teçhizat için, İdare veya Tanınmış Kuruluş veyahut başka bir yetkili makam tarafından bir belge verilir. Teçhizatın gemide kullanılması için Türkiyenin izin

verdiğini gösteren ve teçhizatın kullanımıyla ilgili kısıtlamalar koyan veya hükümler içeren bu belge, her zaman teçhizatla birlikte bulundurulur.

Telsiz haberleşme teçhizatının telsiz frekans spektrumunu etkilememesi gerekir.

Onaylanmış Kuruluşlar

Madde 10 – İdare, verdiği belirli görevlerle birlikte bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki

uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirecek olan kuruluşları tayin eder, yetkilendirir ve daha önce aldığı bir kimlik kayıt numarası varsa bununla birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığıyla AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir. Bu tayinler ve yetkilendirmeler, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve Ek C´de öngörülen kriterler dikkate alınarak yapılır. Onaylanmış Kuruluşların tayin edilmesi, yetkilendirilmesi, bildirilmesi ve bunlara kimlik numarası verilmesi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine tâbidir.

Onaylanmış Kuruluşların İdare adına yürütmekte oldukları görevlerle ilgili olarak İdare veya İdare tarafından yetkilendirilen tarafsız bir kuruluş, en az iki yılda bir tetkikte bulunur. Bu tetkik, her bir Onaylanmış Kuruluşun Ek C´de öngörülen kriterlere ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine uymaya devam edip etmediğini tespit amacıyla yapılır.

Onaylanmış Kuruluşlar, Ek C´de öngörülen kriterlere ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olma hâllerini kaybederlerse, İdare, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik uyarınca kuruluşun görevlendirilmesini askıya alır veya iptal eder. İdare, bu durumu gecikmeden Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığı ile AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir.

Uygunluk değerlendirme prosedürleri

Madde 11 – Ek B´de belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri bakımından bütün teçhizat;

a) AT Tip İncelemesi (Modül B) ile teçhizatlar piyasaya arz edilmeden önce, Ek A.1´de belirtilen

imkânlar içinden üretici veya yetkili temsilcisi tarafından yapılan seçime göre,

1) AT tipe uygunluk beyanı (Modül C),

2) AT tipe uygunluk beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) (Modül D),

3) AT tipe uygunluk beyanı (Ürün Kalite Güvencesi) (Modül E),

4) AT tipe uygunluk beyanı (Ürün Doğrulaması) (Modül F) den birine,

veya

b) AT Tam Kalite Güvencesi (Modül H) prosedürüne tabi olmalıdır.

Tipe uygunluk beyanı, yazılı şekilde olmalı ve Ek B´de belirtilen bilgileri içermelidir.

Teçhizat setleri, seri üretim şeklinde değil de, tek olarak veya küçük miktarlarda üretilmiş ise, uygunluk değerlendirme prosedürü AT Birim Doğrulaması (Modül G) olabilir.

İdare, iptal edilen veya reddedilen onaylanmış teçhizat ve uygulamaların güncel bir listesini tutar ve bunu ilgili tarafların bilgisine açık bulundurur.

Uygunluk işareti

Madde 12 – Ek A.1´de belirtilen, ilgili uluslararası düzenlemelere uygun olan ve uygunluk değerlendirme prosedürleri uyarınca imal edilen teçhizata, üretici veya yetkili temsilcisi tarafından uygunluk işareti konulur.

Uygunluk işaretinin ardından, uygunluk değerlendirmesini yapmış olan Onaylanmış Kuruluş üretim ve/veya kontrol aşamasında yer alıyorsa bu kuruluşun kimlik numarası ve uygunluk işaretinin konulduğu yılın son iki hanesi yazılır. Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası, onun sorumluluğu altında, kuruluşun kendisi tarafından veya üretici yahut yetkili temsilcisi tarafından konulur.

Uygunluk işareti, teçhizatın beklenen yararlı ömrü boyunca görülebilir, okunabilir ve silinemez bir biçimde teçhizata veya onun bilgi plâkasına konulur. Ancak, teçhizatın özelliğinden dolayı bunun mümkün olmaması veya gerekmemesi hâllerinde uygunluk işareti ürünün ambalajına, bir etikete veya bir kitapçığa konulur.

Anlamı veya grafik yapısı itibarıyla bu Yönetmelikte belirtilen uygunluk işareti ile karıştırılabilecek ve şahısları yanıltabilecek hiçbir işaret veya yazı konulamaz.

Uygunluk işareti, Ek D´de gösterildiği gibi kullanılır ve ürüne üretim aşamasının bitiminde konulur.

Uygunluk muayenesi

Madde 13 – Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, İdare, teçhizatın bu Yönetmeliğe uygun olduğundan emin olmak amacıyla, piyasada bulunan ve gemiye henüz konulmamış olan uygunluk işaretli teçhizat üzerinde numune kontrolleri yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alabilir. Ek B´deki uygunluk değerlendirme prosedürlerinde öngörülmeyen bu numune kontrollerinin masrafları, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca İdare tarafından karşılanır.

Bu Yönetmeliğe uygun bir teçhizat, bir Türk gemisine konulduktan sonra, uluslararası düzenlemelerde güvenlik açısından ve/veya kirlenmenin önlenmesi amacıyla gemi üzerinde işlevsel performans testleri gerekli tutuluyorsa, daha önce yapılmış olan uygunluk değerlendirme prosedürlerinin tekrarlanmasını içermemek üzere, teçhizatın İdarece değerlendirilir. İdare, teçhizatın üreticisinden, yetkili temsilcisinden veya teçhizatı Türkiye´de pazarlama sorumluluğunu taşıyan kişiden, muayene/test raporlarının sunulmasını isteyebilir.

Onaylanmış teçhizatın tehlikeli parçaları ile ilgili tedbirler

Madde 14 – İdare, muayene yoluyla veya bir başka yoldan, Ek A.1´de belirtilen bir teçhizatın, uygunluk işareti taşımasına, tasarlanan kullanım amacı için usulünce takılmasına, bakımı yapılmasına ve kullanılmasına rağmen, mürettebatın, yolcuların veya başka insanların sağlığını ve/veya güvenliğini tehlikeye sokabileceğini veya deniz ortamını olumsuz şekilde etkileyebileceğini tespit ederse, söz konusu teçhizatın piyasaya sürülmesini veya emniyet belgeleri verdiği bir gemide kullanılmasını, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna göre yasaklamak veya kısıtlamak veyahut teçhizatı piyasadan toplatmak için gerekli tedbirleri alır.

İdare, bu madde çerçevesinde aldığı önlemleri gerekçeleri ile birlikte, özellikle bu uyumsuzluk durumunun;

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kuralları sağlayamamaktan,

b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen uluslararası düzenlemelerin ve/veya standartların yanlış uygulanmasından,

c) Test standartlarının kendi yetersizliğinden,

kaynaklanıp kaynaklanmadığını 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığı ile AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir.

Uygun olmayan bir teçhizat uygunluk işareti taşıyorsa İdare, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirleri alır ve durumu, Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığı ile AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir.

Teknik yenilik durumunda eşdeğer kurallar

Madde 15 – Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, istisnaî teknik yenilik durumlarında İdare, uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olmayan bir teçhizatın uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olan bir teçhizat ile en azından aynı derecede etkili olduğunun deneme yoluyla veya başka bir yolla belirlenmesi durumunda Türk gemilerini konulmasına izin verebilir.

Telsiz haberleşme teçhizatıyla ilgili olarak İdare veya başka bir yetkili makam, bunların telsiz frekans spektrumuna zarar vermemesini zorunlu kılar.

Bu tür deneme işlemlerinde hiçbir surette Türkiye´de üretilen teçhizat ile Türkiye dışında üretilen teçhizat arasında ayrım yapılmaz.

Bu madde kapsamına giren teçhizat için, İdare tarafından bir belge verilir. Teçhizatın gemiye konulmasına müsaade eden ve teçhizatın kullanımıyla ilgili kısıtlamalar koyan veya hükümler içeren bu belge, her zaman teçhizatla birlikte taşınır.

Bu maddenin birinci fıkrası kapsamına giren bir teçhizatı bulunan bir gemi, Millî Gemi Siciline aktarıldığında İdare, testler ve pratik kanıtlamalar dâhil, söz konusu teçhizatın uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olan teçhizat ile en azından aynı derecede etkili olduğundan emin olmak için gerekli önlemleri alır.

İdare, bir teçhizatın bu madde kapsamında Millî Gemi Siciline kayıtlı bir gemide kullanılmasına izin verdiğinde; uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili bilgileri, denemelerle ilgili raporları ve değerlendirmeleri, talep edilmesi hâlinde AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir.

Gemi üzerinde test veya değerlendirme durumunda eşdeğer kurallar

Madde 16 – Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) İdare tarafından, teçhizatın Türk gemisine konulmasına izin veren, teçhizatın kullanımıyla ilgili kısıtlamalar koyan veya hükümler içeren ve her zaman teçhizatla birlikte taşınması gereken bir belge verilmiş olması,

b) Söz konusu iznin kısa bir süreyle sınırlanmış olması,

c) Teçhizatın, bu Yönetmeliğin gereklerini karşılayan ve Türk gemisinde çalışır hâlde ve derhâl kullanıma hazır bulunması gereken teçhizatın yerine geçmemesi (Bu Yönetmeliğin gereklerini karşılayan teçhizat, çalışır vaziyette ve gerektiğinde kullanılmak üzere gemide bulundurulmaya devam edilir.),

şartıyla İdare uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olmayan veya bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamına girmeyen bir teçhizatın test veya değerlendirme amacıyla bir Türk gemisine konulmasına izin verebilir.

Telsiz haberleşme teçhizatıyla ilgili olarak İdare veya başka bir yetkili makam, söz konusu teçhizatın telsiz frekans spektrumuna zarar vermemesini zorunlu kılar.

İstisnaî durumlarda eşdeğer kurallar

Madde 17 – Teçhizatın, yabancı bir limanda yenisiyle değiştirilmesi gerekiyorsa ve makul bir süre içinde ve makul bir maliyetle AT tip onaylı bir teçhizatın gemiye yerleştirilmesinin mümkün olmadığının gerekçelerinin İdareye usulünce belirtildiği istisnaî durumlarda;

a) Tanınmış/Onaylanmış Kuruluşların karşılıklı olarak tanınması hakkında Türkiye ve ilgili üçüncü ülke arasında bir anlaşmanın yapılmış olduğu hâllerde, bir Onaylanmış Kuruluşa eşdeğer olan başka bir Tanınmış Kuruluş tarafından düzenlenen belgelerin teçhizata eşlik etmesi,

b) Yukarıda (a) fıkrasında belirtilen prosedüre uyulmaması halinde, söz konusu teçhizatın mahiyetinin ve özelliklerinin İdareye derhal bildirilmesi ve İdarenin en kısa zamanda, söz konusu teçhizatın, uluslararası düzenlemelerde ve bu Yönetmelikte belirtilen ilgili kurallara uygun olduğundan emin olunmasını, test belgeleriyle sağlaması şartıyla, ilgili sözleşmelere taraf olan bir Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) üyesi devletçe düzenlenen ve ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gereklerine uygunluğu tasdik eden belgelerin teçhizata eşlik etmesi,

hâlinde gemiye başka bir teçhizat yerleştirilebilir.

Telsiz haberleşme teçhizatıyla ilgili olarak, İdare veya başka bir yetkili makam bunların telsiz frekans spektrumuna zarar vermemesini şart koşar.

SOLAS kapsamında olmayan teknelerin telsiz haberleşme teçhizatı

Madde 18 – Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine tâbi olmayan ve küresel deniz tehlike ve emniyet sistemine (GMDSS) katılması amaçlanan SOLAS dışı teknelerin telsiz haberleşme teçhizatı, deniz ortamında doğru çalışmayı sağlayacak, tehlike durumunda GMDSS´nin bütün operasyonel gereklerini karşılayacak ve analog veya dijital haberleşme hattıyla yüksek bir doğruluk derecesinde açık ve sağlam haberleşme temin edecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

İhlâller ve cezalar

Madde 19 – Bu Yönetmeliğin hükümlerinin ihlâl edilmesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 – Ek A.1´de listelenen teçhizattan bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce imal edilmiş olanlar, imal edildiği tarihte Türkiye´de uygulanmakta olan tipe uygunluk prosedürlerine göre imal edilmiş olmaları ve bu teçhizat için İdare veya İdarenin yetkilendirdiği tanınmış kuruluş tarafından uluslararası sözleşmelere uygun olarak belge düzenlenmiş olması şartıyla, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki yıl süreyle piyasaya arz edilebilir ve gemilerde kullanılabilir.

Yürürlük

Madde 20 – Bu Yönetmelik 1/6/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

CE İşareti belgelendirmesi için lütfen CE belgesi sayfamızı ziyaret ediniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir