Haksız Fiil; illistürasyon çalışma ve tasarımlarının davalı tarafından izinsiz olarak kullanıldığını ileri sürerek, tecavüzün ref”i ve men”ini dava etmiştir.

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ: 2003/11539 ESAS, 2003/10196 KARAR, YARGITAY KARARI MAHKEMESİ: İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, GÜNÜ:01.11.2001,SAYISI:2001/973 – 2001/262  

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi”nce verilen 01.11.2001  gün ve 2001/973 – 2001/262 sayılı kararı onayan Daire”nin 08.05.2003 gün ve 2003/2023 – 2003/4617 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili karar düzeltme, davacı vekili ise maddi hatanın düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili,müvekkiline ait illistürasyon çalışmalarının ve tasarımlarının davalı tarafından izinsiz olarak kullanıldığını ileri sürerek, tecavüzün ref”i ve men”ini, (500.000.000) TL manevi ve şimdilik (2.500.000.000) TL maddi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafın temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.

fsek. nun

Davalı vekili, karar düzeltme, davacı vekili ise ücreti vekalet bakımından maddi hatanın düzeltilmesi talebinde bulunmuştur. 1-Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve mali hakların devri hususunda taraflar arasında FSEK.nun 52 nci maddesi uyarınca yapılmış yazılı bir sözleşmenin mevcut olmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki (2) nolu bendin kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme itirazlarının reddi gerekmiştir. 2-Ancak, FSEK.nun 68 nci maddesi uyarınca açılmış bulunan davanın hukuki niteliği haksız fiil olduğundan anılan maddede sözü edilen rayiç bedelin, ihlâlin yapıldığı tarih esas alınarak tesbiti gerekeceği tabii olduğu gibi, ilgili meslek birliğinin görüşü de rayiç bedelin belirlenmesinin yegane ölçütü olmayıp, sadece rayiç bedelin belirlenmesinde nazara alınması gereken bir kıstastan ibarettir.

Bu itibarla, mahkemece anılan hususlar gözden kaçırılarak, sadece dava tarihindeki ilgili meslek birliği tarifesindeki fiyatlar nazara alınarak hesaplama yapılan bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmadığı gibi, davacıya ait eserlerin izinsiz çoğaltılmasına dayalı olarak FSEK.nun 68 nci maddesi uyarınca açılmış bulunan davada HUMK.nun 74 ncü maddesine aykırı olarak ayrıca davacı lehine toplantı ücreti hesaplaması yapan rapora itibar edilmesi de doğru olmamıştır.

Öte yandan,eser sahibi olan davacı FSEK.nun 68 nci maddesi uyarınca mali hak tazminatı talebinde bulunduğundan, bu talebine bağlı olarak dava konusu edilen ihlâller ile sınırlı kalmak üzere taraflar arasında bir farazi sözleşme ilişkisi, bir lisans sözleşmesi meydana geldiği kanunen kabul edilmiş olduğundan ve bu suretle de davacı aynı zamanda bir borç altına girdiğinden, davalının müdahalesinin men”ine karar verilemez (Bkz. Prof.Dr. Ü.Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 1999, s. 303). Açıklanan tüm bu nedenlerle, davalı tarafın bu yönlere ilişkin karar düzeltme itirazlarının kabulüyle, Dairemizin 2003/2023 Esas, 2003/4617 Karar ve 08.05.2003 tarihli onama ilamının kaldırılarak, yerel mahkeme kararının açıklanan nedenlerle davalı yararına bozulması gerekmiştir. 3-Yukarıda (2) nolu bentte varılan sonuç itibariyle davacı tarafın talebinin reddi cihetine gidilmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davalı vekilinin sair karar düzeltme itirazlarının, (3) nolu bentte yazılı nedenlerle ise, davacı tarafın maddi hatanın düzeltilmesi talebinin reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulüyle Dairemizin onama kararının kaldırılarak, yerel mahkeme kararının davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin temyiz ilam ve karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyen davalıya iadesine, 31.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.