YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2008/10639 E. , 2010/1351 K.

Marka Tescili Mutlak Ret Nedenlerinde Markanın Ayırt Edicilik Unsuru; marka başvurunda kullanılan ürünler ile redde dayanak markanın kullanıldığı ürünler aynıdır.

# MARKA TESCİLİ # MUTLAK RET NEDENLERİ #

Özet: MARKA BAŞVURUSUNDA KULLANILMAK İSTENEN ÜRÜNLER İLE REDDE DAYANAK MARKANIN KULLANILDIĞI ÜRÜNLERİN AYNI OLDUĞU, BAŞVURU İLE ANILAN MARKALARDA YER ALAN İBARELERİN İSE AYNI OLMASA BİLE AYIRT EDİLEMEYECEK KADAR BENZER OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN MUTLAK TESCİL ENGELİ GERÇEKLEŞMİŞTİR.

Taraflar arasında görülen davada (Ankara Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)’nce verilen 15.04.2008 tarih ve 2008/3-2008/79 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:  

Davacı vekili, hırdavat sektöründe yıllardır faaliyet gösteren ve dünyaca tanınmış bir firma olan müvekkilinin “ZI IKON+şekil” ibareli marka tescil başvurusunun, davalı TPE’ce 2003/25574 nolu “İKON” ve 2004/29229 nolu İKON+şekil” markaları gerekçe gösterilerek, 556 sayılı KHK’nın 7/1-b maddesi uyarınca kesin olarak reddedildiğini ileri sürerek, davalı TPE-YİDK’nın 15.11.2007 tarih ve 2007/M-6561 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.  

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.   Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacının marka başvurusunda kullanmak istediği ürünler ile redde mesnet markaların kullanıldığı ürünlerin aynı olduğu, davacı  başvurusu ile anılan  markalarda yer alan ibarelerin ise aynı olmasa da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu, mutlak tescil engellerinden 556 sayılı KHK’nın 7/1-b maddesindeki koşulların somut olay yönünden gerçekleştiği, bu mutlak tescil engelinin anılan KHK’nın 8/3, 7/1-1 ve 8/4. maddelerine dayanılarak aşılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.   Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.  

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.  

S o n u ç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 08.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.