ESAS NO : 2015/137
KARAR NO : 2020/25

DAVA : Patent (Maddi Tazminat İstemli), Patent (Manevi Tazminat İstemli), Patent (Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)


DAVA TARİHİ : 15/06/2015
KARAR TARİHİ : 15/01/2020

Mahkememizde görülmekte bulunan Patent (Maddi Tazminat İstemli), Patent (Manevi Tazminat İstemli), Patent (Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, 18.06.2015 tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin, kendisi tarafından üretilen, satılan ve “…” olarak adlandırılan ürünlerin Türkiye’de pazarlanması konusunda tek yetkili firma olduğunu, müvekkili tarafından üretilen ve satılan patentli ürünün Türk Patent Enstitüsü’ne 30.07.2013 tarihinde patent başvurusu yapılmış olup ürün koruma altına alındığını, Davalı şirket tarafından “…” üretildiği ve satışının yapıldığı tespit edildiğini, bu durumun hukuka aykırı işlem ve eylemler sonucunda hem 551 Sayılı Patentlerin Korunması Hakkında KHK hükümlerine, hem de Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümlerine muhalefet edildiğini gösterdiğini; Müvekkili … ‘ın korunması adına … Asliye Hukuk Mahkemesinde delil tespiti davası açıldığını, … 3. Asliye Hukuk Hakimliği’nin … D. İş esasında alınan bilirkişi raporunda her iki ürünün çalışma mantığı ve sisteminin neredeyse aynı olduğu “patent başvuru belgesinde ver alan istemler bölümünün tespite konu mahaldeki üründe aynen ver aldığı, mevcut deliller ve yaptığımız incelemeden anlaşılmıştır” şeklinde rapor düzenlendiğini, söz konusu makinelerin çalışma sistemi ve makine parçalarının aynı olduğu tespitinin yapıldığını,davaya konu makinelerin çalışma prensipleri birebir aynı olduğunu iddia ederek,…tarafından üretilen ve satılan “…” olarak adlandırılan patent koruması altındaki ürünün, davalı şirketçe patent hakkına tecavüz edecek şekilde üretimi ve satışı bakımından tecavüz oluşturan fiilin/fillerin ortadan kaldırılması ve tecavüzden önceki durumun sağlanmasını, patentten doğan haklara tecavüzün durdurulmasını, tecavüze konu fiilin ilişkili olduğu makinelere ve yapımında kullanılan araçlara el konulmasını, dava konusu ürünün ve araçların dava sonuçlanmadan başkasına devredilmesi, çoğaltılması, satılması veya tüketilmesi gibi olumsuz sonuçların engellenmesi için ihtiyati tedbir konusunda karar verilmesini, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla 551 s. KHK uyarınca hesaplanacak 1.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan ticari faiziyle birlikte tahsiline, 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan ticari faizi ile birlikte tahsiline, masrafı davalıdan alınarak hükmün tirajı en yüksek mahalli gazeteden biri ile ilanına, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı vekili,02.09.2015 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Müvekkilinin sağım makine ve ekipmanları alanında önde gelen şirketlerden biri olduğunu,tüm üretim ve kalite şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren müvekkili tarafından imal edilen makinelerinülke içi yanı sıra çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini, AR-GE yatırımlarına önem veren müvekkil şirketin bütün ürünlerini resmi ve uzman kuruluşlarda test ettirdikten ve tüm ürünlerin olumlu deney raporlarını aldıktan sonra piyasaya sürdüğünü, Davacı şirketin söz konusu davaya dayanak gösterdiği ürünün fuarda tespit edilen komple haliyle bu hassasiyetle bir adet olarak hazırlanmış ve ilk kez fuarda sergilenmiş olduğunu,bu ürünün, içerdiği bütün parça ve özellikleriyle kamuya mal olmuş özellik ve parçalardan oluşturularak sektördeki hiçbir şirketin sınai haklarına tecavüz etmeyecek şekilde kurgulandığını; … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi marifetiyle … D.İş sayılı delil tespit dosyasında tanzim edilen bilirkişi raporunu kabul etmediklerini,bu tespit ve tespit raporuna karşı itirazların süresinde tespit dosyasına sunulduğunu, tespit raporunda tespit isteyenin patent başvurusunun istemleri sadece yazılmış, hangi istemin fuarda müvekkili şirket yedinde bulunan ürünün hangi unsuruna karşılık geldiği gösterilmediğini, müvekkili şirketyedinde bulunan ürün hakkında hiçbir teknik detaya yer verilmediğini, Ürünün sadece fotoğrafları üzerinden istemlerin irdelenmesi mümkün olamayacağı halde, bilirkişi tarafından patent haklarının koruma kapsamını belirleyen istemlere hiç değinilmemiş olduğunu ve söz konusu davaya dayanak gösterilen raporu kesinlikle kabul etmediklerini; Davacının kendisine ait olduğunu iddia ettiği buluşun Türkiye’de dahi onlarca kez incelemesiz patent veya faydalı model başvurusuna konu edilmiş istemlerden oluştuğunu, Teknik olarak patentten farklı bir alanda koruma sağlasa da müvekkili şirkete ait … ve … no.’lu endüstriyel tasarım başvurularından, davacının patent başvurusundaki istemlerde ifade edilen parça ve özelliklerin varlığınınanlaşılabildiğini, müvekkili şirketinönceki tarihli başvurularının, davacının söz konusu davadaki kötüniyetini ortaya koymakta olduğunu, davacınınmüvekkili şirkete ait endüstriyel tasarım başvurusuna konu haklarına tecavüz etmiş ve etmekte olduğunu; Davacının incelemesiz patenti için inceleme talep ettiğini, davacı şirketin başvurusunun başta yenilik unsurunu taşımadığını, süt sağım sistemlerine ilişkin patent başvurularının yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam ettiği ve davacının başvurusundaki istemlerin tamamının tüm unsurlarıyla daha önce yayınlanmış başvurulardan alındığı, bu nedenle söz konusu davada, davacının patent başvurusunun sonuçlanmasının beklenmesini gerektiğini; … Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla yapılan tespitte incelenen üründen tek bir adet üretilmiş ve fuarda sergilenmiş olduğunu,müvekkili şirketintespite konu üründen söz konusudava ve yargı süreci nedeniyle fuarda sergilenen ürün dışında hiçbir üretim ve satış yapmadığını, Davacının manevi tazminat talebinin tamamen haksız ve talep edilen manevi tazminat miktarınınfahiş olduğunu; savunarak, davanın reddine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı şirkete yükletilmesine karar verilmesini istemiştir.

YAPILAN YARGILAMA VE TOPLANAN DELİLLER

Tarafların belirttikleri delileri toplanmış , Türk Patent ve Marka Kurumundan davaya konu patente ilişkin kayıt tescil belgeleri getirtilmiştir.


Konunun kısmen teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi heyetinden rapor ve itirazları karşılayan , 15.07.2017 tarihli, ek rapor alınmıştır.


Dava konusu …no.lu patentin ilk olarak incelemesiz patent olarak tescil edildiği, dava devam ederken incelemeli patent özelliklerine sahip olup olmadığının Türk Patent ve Marka Kurumunca araştırılmaya başlandığı, bu hususun sonucunun mahkememizce beklendiği, sonuç olarak 05.04.2019 tarihli cevap yazısında söz konusu patente ilişkin üçüncü incelemenin olumsuz sonuçlandığı, … nolu patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterine sahip olmadığı bildirilmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Dava … numaralı patente tecavüz edildiğinin tespiti , tecavüzün meni ve ortadan kaldırılması ile maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Dava konusu patent 26.03.2015 tarihinde incelemesiz sistemden incelemeli sisteme dönüştürülmüş , tüm inceleme aşamaları olumsuz sonuçlanmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumunca 05.04.2019 tarihli cevap yazısında söz konusu patente ilişkin üçüncü incelemenin olumsuz sonuçlandığı,… nolu patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterine sahip olmadığı bildirilmiştir. Yenilik ve buluş basamağı kriterlerinin, 2010 tarihli D1 olarak anılan belge karşısında, bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple davacının korunamaya değer bir patenti bulunmadığından davanın reddine karar verilerek aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :

Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,

1-Davanın Reddine
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 409,86 TL karar harcından peşin yatırılan 102,47 TL’nin mahsubu ile kalan 307.39 TL bakiye karar harcının davacıdan tahsiline,
3-Reddedilen tecavüz talepleri yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davalı vekili yararına hesap olunan 4.910 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
4-Reddedilen maddi tazminat talebi yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davalı vekili yararına hesap olunan 4.910 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
5-Reddedilen manevi tazminat talebi yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davalı vekili yararına hesap olunan 4.910 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
6-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
5-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 15/01/2020

Kaynak: Yargıtay