İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

İNSAN TAŞIMAK ÜZERE TASARIMLANAN KABLOLU TAŞIMA TESİSATI YÖNETMELİĞİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 19 Ocak 2005/ 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu
Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
(2000/9/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kişileri taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatlarının, emniyet aksamlarının ve alt sistemlerinin tasarım, yapım ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kurallarını, belgelendirilmesini, işaretlenmesini ve piyasaya arz edilmelerini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, emniyet aksamları ve alt sistemleri dahil bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan kablolu taşıma tesisatlarının tasarım, yapım, tesis ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kurallarını, muayene, belgelendirme ve CE işaretlemesi prosedürlerini kapsar.

a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ilgili tesisatlar.

1) Vagonları kabloyla çekilen demiryolları ve çekmenin bir ya da daha fazla kabloyla sağlandığı tekerlekler veya başka taşıma araçları üzerine monte edilmiş araçları olan diğer vasıtalar,

2) Kabinlerinin bir veya daha fazla kabloyla kaldırıldığı ve/veya yerinin değiştirildiği teleferikler; bu kategori, gondollar ve telesiyejleri de kapsar,

3) Uygun gereçlere sahip kullanıcıların kablo vasıtası ile çekildikleri tele-skiler.

b) Bu Yönetmelik, zorunlu uygulamaya giriş tarihinden itibaren aşağıdakileri de kapsar.

1) Kurulan ve hizmete giren tesisatlar,

2) Piyasada yer alan alt sistemler ve emniyet parçaları.

c) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilenleri kapsamaz.

1) Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamındaki asansörleri,

2) Geleneksel anlamda inşa edilmiş, kablo ile çalışan tramvayları,

3) Tarımsal amaçlar için kullanılan tesisatları,

4) Eğlence amacıyla tasarlanmış ve insanları taşıma amacına yönelik olmayan fuar alanı ve lunaparklarda kullanılmak üzere yerleşik ve seyyar araçları,

5) Sınai amaçlar için kullanılan madencilik tesisatları ve yerleşik montajları,

6) Kablo ile çalışan feribotları,

7) Dişli raylı demiryollarını,

8) Zincirle yönetilen tesisatları.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun´a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

d) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

e) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı: Çeşitli parça ve parçalardan oluşan, kişileri taşıma amacı ile tasarımlanan, imal edilen, monte edilen ve hizmete sunulan tesisatı;

Bu yerleşik tesisat insanların, askıda tutma ve çekme işlevinin, seyahat hattı boyunca yerleştirilmiş kablolarla yerine getirildiği taşıtlar veya çekme cihazları ile taşınması için kullanılır.

Yönetmelik içinde, kişileri taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı kısaca kablolu taşıma tesisatı olarak belirtilecektir.

f) Tesisat: Ek I´de listesi verilen altyapı ve alt sistemlerden oluşan, her tesisat için özel olarak tasarımlanan ve mahallinde inşa edilen altyapının, temeller dahil olmak üzere, tesisatın inşası ve çalışması için ihtiyaç duyulan yerleşim, sistem verileri, istasyon yapıları ve hat boyunca yer alan yapıları ifade ettiği, tüm yerleşik sistemi.

g) Emniyet aksamı: Arıza nedeniyle kullanıcıların, işleten personelin veya üçüncü tarafların güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokan, tesisata bir güvenlik işlevini yerine getirmek üzere takılan ve emniyet analizi ile belirlenen herhangi bir ana aksamı, bir aksam grubunu, alt tertibatı veya bir ekipmanın komple tertibatı ya da tesisata takılan herhangi bir tertibatı,

h) Esas yapımcı: Bir tesisatın yapımını üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Çalışma uygunluğu: Tasarım ve gerçekleştirmede etkisi olan ve tesisatın emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli olan bütün teknik şartları ve tedbirleri,

j) Bakım uygunluğu (sürdürülebilirlik): Tasarım ve gerçekleştirmede etkisi olan ve tesisatın güvenle işleyebilmesi için tasarımlanan bakım için gereken bütün teknik şartları ve tedbirleri,

k) Avrupa spesifikasyonu: Bir Avrupa standardının, bir ortak teknik şartnameye, bir Avrupa teknik onayına veya bir ulusal standardına dönüştürülmesini,

l) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ile bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu ve ayrıca Avrupa Birliği üyesi ülkelerde faaliyet gösteren diğer Onaylanmış Kuruluşları,

m) CE Uygunluk İşareti: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

n) Uygunluk Değerlendirmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

o) AT Uygunluk Beyanı: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak üretiminin yapıldığını belirten, üretici tarafından düzenlenen yazılı beyanı,

p) AT Tip İnceleme Belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından incelenen cihazın tipinin, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu tevsik eden belgeyi,

r) Standard: Tanınmış bir standart kuruluşu tarafından mükerrer ya da sürekli olarak kullanılmak üzere onaylanmış, ihtiyari yapıda; uluslararası bir standart kuruluşu tarafından kabul edilerek kullanıma sunulan bir uluslararası standart, bir Avrupa standart kuruluşu tarafından kabul edilerek kullanıma sunulan bir Avrupa standardı ya da ulusal bir standart kuruluşu tarafından kabul edilerek kullanıma sunulan bir ulusal standart şeklindeki teknik düzenlemeyi,

s) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Üye ülkeler tarafından Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilen, kuruluşların ortak mutabakatı ile hazırlanarak Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan ihtiyari düzenlemeyi,

t) Uyumlaştırılmış Ulusal Standard: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

u) Ulusal standard: Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan standardları,

v) Piyasaya Arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

y) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından, cihazın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler, Temel Şartlar ve Standardlar

Genel hükümler

Madde 5 — Bu Yönetmelik, insanları taşımak üzere tasarlanan kablolu taşıma tesisatına uygulanır.

Bu Yönetmelik, kapsamında yer alan kablolu taşıma tesisatının, alt sistemlerin ve emniyet parçalarının 6 ncı maddede belirtilen temel şartlara uygunluğun sağlanması ve garanti edilebilmesi için gerekli ve yeterli uyumlaştırma hükümlerini içerir.

Mevcut tesisatın, alt sistemlerin veya emniyet parçalarının önemli özelliklerinde hizmete girmesi amacıyla Bakanlıkça izin verilmesini gerektiren değişiklikler yapılması durumunda, bu değişiklikler ve bunların bir bütün olarak tesisata yansımaları 6 ncı maddede belirtilen temel şartları yerine getirmelidir.

Bu Yönetmelikte yer alan temel şartlara uyum, bu amaçla oluşturulan Avrupa spesifikasyonunun uygulanmasını gerektirebileceği hallerde de, gerektirdiğinde bu Yönetmelik diğer mevzuatı ihlal etmeden uygulanır.

Temel şartlar

Madde 6 — Tesisat ve altyapıları, bir tesisatın alt sistemleri ve emniyet aksamları, Ek II´de belirtilen ve bunlar için geçerli olan temel şartlara uygun olmalıdır.

Uyumlaştırılmış ulusal standardın Ek II´de belirtilen temel güvenlik şartları kapsaması durumunda, bu standarda göre inşa edilmiş tesisat ve altyapıları ve herhangi bir tesisatın alt sistemleri ve emniyet parçalarının ilgili temel şartlara uyduğu kabul edilecektir.

Esas yapımcının veya yetkili temsilcisinin isteği üzerine, planlanan bütün tesisat; tasarım, yapım ve hizmete alma bakımından sistemin ve çevresinin tüm emniyet hususlarını kapsayan ve geçmişteki deneyimden çalışma sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin tespit edilmesine imkan tanıyan, Ek III´te tanımlanan bir emniyet analizine tabi tutulmalıdır.

Emniyet analizi, her türlü riski ortadan kaldırmak için öngörülen tedbirleri ortaya koyan ve duruma göre Üçüncü veya Dördüncü Bölümlerin hükümleri kapsamında olması gereken emniyet parçalarının ve alt sistemlerin bir listesini içeren bir emniyet raporunun konusu olmalıdır.

Standardlar

Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamına giren kablolu taşıma tesisatıyla ilgili uyumlaştırılmış ulusal standardlar ile bunların referansları olan uyumlaştırılmış Avrupa standardlarının isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standardların ilgili olduğu bu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmî Gazete´de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

Komisyonun uyumlaştırılmış standardların 6 ncı maddede belirtilen şartları tam olarak karşılamadığını veya ulusal standardların söz konusu şartları artık karşılamadığını bildirmesi halinde, bu standardların uygulamadan tamamen veya kısmen çekilmesi gerektiği hususundaki Komisyon görüşüne uyulur.

Uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının olmaması halinde, Bakanlık 6 ncı maddede belirtilen temel şartların uygun bir şekilde aktarılması için önemli ve faydalı görülen mevcut ulusal standartlar ve teknik spesifikasyonlar konusunda ilgili tarafları bilgilendirmek için gerekli tedbirleri alacaktır.

Bakanlık, bir Avrupa spesifikasyonun 6 ncı maddede belirtilen temel koşulları tam olarak yerine getirmediğine kanaat getirirse, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Emniyet Aksamları

Madde 8 — Emniyet aksamları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık, emniyet aksamları için aşağıda belirtilen hususlarda her türlü tedbiri alır.

1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen temel şartlara uygun olarak imal edilmeleri halinde piyasaya arz edilmesi,

2) Tesisatın, gerektiği şekilde monte edilip bakımı yapılarak amacına uygun olarak kullanıldığında, kişilerin sağlığını ve güvenliğini veya uygun olduğunda mülkiyetin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde imal edilmesi halinde hizmete alınması.

b) Bu Yönetmelik, insanların ve özellikle işçilerin söz konusu tesisatı kullanırken, korunmalarını sağlamak için Bakanlığa gerekli şartları belirleme yetkisini etkilemez. Bu husus, tesisatın bu Yönetmelikte belirtilmeyen şekilde değiştirileceği anlamına gelmez.

c) Bakanlık, tesisatta kullanılmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine uygun emniyet aksamlarının piyasaya arz edilmesini yasaklamaz, kısıtlamaz ya da engellemez.

d) Ek IX´da gösterilen CE uygunluk işaretini taşıyan ve beraberinde Ek IV´teki AT uygunluk beyanı bulunan, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen emniyet aksamlarının bu Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

e) Bir emniyet aksamı piyasaya arz edilmeden önce, imalatçı ya da onun yetkili temsilcisi;

1) Ek V´e uygun olarak emniyet aksamını bir uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutmalı ve

2) Emniyet aksamına CE uygunluk işareti iliştirmeli ve Ek V´te belirtilen modülleri esas alarak Ek IV´e uygun bir AT uygunluk beyanı düzenlemelidir.

f) Emniyet aksamının uygunluğunu değerlendirme prosedürü, imalatçı veya onun yetkili temsilcisinin talebi üzerine bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ve bu amaçla atanan onaylanmış kuruluş tarafından yapılacaktır.

g) Emniyet aksamlarının başka hususlarla ilgili ve CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören başka yönetmeliklere tabi olması durumunda işaret, emniyet aksamının bu Yönetmeliklerin hükümlerine de uygun olduğunu göstermelidir.

h) İmalatçının veya yetkili temsilcisinin, bu maddenin (d), (e), (f) ve (g) bentlerdeki yükümlülüklere uymaması halinde, bu yükümlülükler emniyet aksamını piyasaya arz eden kişiye devrolur. Aynı yükümlülükler, emniyet aksamlarını kendisi kullanmak üzere imal edenler için de geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Alt Sistemler

Madde 9 — Alt sistemler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık, Ek I kapsamı içindeki alt sistemlerin sadece 6 ncı maddede belirtilen temel şartlara uygun olması halinde, piyasaya sunulmalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

b) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan alt sistemlerin tesisatta kullanılması için piyasaya arz edilmesini yasaklamaz, kısıtlamaz veya engellemez.

c) Ek VI´da belirtilen modele göre düzenlenen AT uygunluk beyanı ve beraberinde bu maddenin (e) bendinde belirtilen teknik dokümanlar bulunan alt sistemlerin 6 ncı maddede belirtilen ilgili temel şartlara uygun olduğu kabul edilir.

d) Alt sistemlerin incelenmesi ile ilgili AT prosedürü, imalatçı veya yetkili temsilcisinin veya imalatçı veya yetkili temsilcisi bulunmaması halinde, söz konusu alt sistemi piyasaya arz eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin talebi üzerine Bakanlık tarafından atanan 12 nci maddede belirtilen onaylanmış kuruluş tarafından yerine getirilecektir. AT uygunluk beyanı, imalatçı veya yetkili temsilcisi veya yukarıda belirtilen kişi tarafından Ek VII´ye uygun olarak AT incelemesi esas alınarak düzenlenecektir.

e) Onaylanmış kuruluş, Ek VII´ye uygun olarak AT inceleme belgesini ve bu belgenin ekinde yer alacak teknik dosyayı düzenleyecektir. Teknik dosya, alt sistemlerin özellikleri ile ilgili ve uygun olduğu durumlarda, emniyet parçalarının uygunluğunu belgeleyen bütün gerekli belgeleri içermelidir. Dosya aynı zamanda kullanım ve servis talimatlarının koşulları ve kısıtlamalarına ilişkin bütün ilgili ayrıntıları da içermelidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM


Tesisat

Madde 10 — Kablolu taşıma tesisatı ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık, tesisatın yapımı ve hizmete girmesine izin verme prosedürlerini belirler.

b) Bakanlık yapılan tesislerde yer alan Ek I´de belirtilen emniyet aksamları ve alt sistemlerin ancak amacına uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kullanıldığında, insanların emniyet ve sağlığını ya da söz konusu olduğunda mal emniyetini tehlikeye atmamaları halinde, kurulup hizmete girmelerini sağlayacak bütün uygun tedbirleri alır ve buna yönelik prosedürleri belirler.

c) Bakanlık, Ek I´de belirtilen bir emniyet aksamının ya da alt sistemin yenilikçi bir yaklaşımla tasarımlanması ya da yapılması halinde, bu konuda uygun bütün tedbirleri alır ve bu yeni parçaların ya da alt sistemlerin kullanılacağı tesisatın yapımı ve/veya hizmete girmesini özel şartlara tabi tutabilir. Bakanlık bunu gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

d) Bakanlık, tesisatın 6 ncı maddede belirtilen temel şartlara uygunluk sağlayacak şekilde tasarımlanması ve yapılması halinde, bu tesisin yapılması ve hizmete sokulmasını sağlamak için uygun bütün tedbirleri alır.

e) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen hükümler doğrultusunda, Bakanlık, beraberinde Üçüncü ve Dördüncü Bölümlere göre AT uygunluk beyanı bulunan, Ek I´de belirtilen emniyet aksamlarının ve alt sistemlerin serbest dolaşımını yas