Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. Paris Sözleşmesine göre bir başvurunun rüçhanı varsa, sonraki tarihli başvuru, rüçhan olarak talep edilen ilk başvuru ile aynı günde yapılmış gibi kabul edilir. Bu yüzden tekniğin bilinen durumu başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden önce kamuya açıklanan tüm bilgiyi kapsar. 

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Patent Sözleşmesi’nin ve Patent İşbirliği Anlaşması’nın üyesi olduğundan; bir başvurunun rüçhan tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvurunun rüçhan tarihinden önceki tarihli bir rüçhana sahip aşağıdaki patent başvurularının içerikleri tekniğin bilinen durumuna dahil edilecektir: 

1. Doğrudan Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmış olan ulusal başvurular; 

2. Uluslararası başvuruya dayanmayan ve Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 158(2) maddesinin hükümlerinin yerine getirildiği, yetkili bir merciye yapılan Avrupa Patent başvuruları 

3. Kabul ofisine yapılmış ve Türkiye’nin de seçilen ülke olduğu (belli edildiği) Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında yapılan uluslararası başvurular (PCT Md. 11)

 Önceki başvuruların tümünün içeriği, 

– bu başvuruların kısmen veya tamamen patentlenip patentlenmediğine bakılmaksızın- tekniğin bilinen durumunu oluşturur. 

551 KHK 7nci maddesi gereğince tekniğin bilinen durumuna dahil olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki oniki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda yapılan açıklamalar, buluşa patent verilmesini etkilemez: 

– Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması; 

– Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin: 

a. Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması; 

b. Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması; veya 

– Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olması. 

Yalnızca internetten ulaşılabilen yayınlar tekniğin bilinen durumu olarak kabul edilebilir, ancak yayının alıntı yapıldığı tarihteki içeriğinin, ilk yayınlandığı zamandaki (orijinal) içeriği ile aynı olması (diğer bir ifadeyle, yayın içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olması) gerekmektedir. Bu nedenle, yayının ilk (orijinal) içeriğini kanıtlayan ikinci bir kanıt zorunludur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir