Belgelerin Patent için Hazırlanması Uygulama Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereğince, istemlerde patent koruması talep edilen buluş, tarifnamede belirtilmelidir; tarifname buluşu tanımlama açısından açıkça gerekli olmayan bir bilgi içermemelidir. 

Uygulama Yönetmeliğinin 2nci maddesi fıkra 2 gereğince, istemleri yorumlamak için tarifname ve resimler kullanılır. Bu, korumanın kapsamını belirlemek açısından önemlidir. Bir buluşun patent verilebilir nitelikte olduğuna karar verildiği durumlarda, başvuru sahibi tarifnameyi geçerli istemlerle uyumlu hale getirmelidir. Ayrıca 551 Patent Kanununun ve Uygulama Yönetmeliğinin hükümlerinde öngörülen diğer şartları da yerine getirmelidir. TPE’nin talebi üzerine başvuru sahibi kendi bildiği tekniğin bilinen durumunu belirtip, tarifnameye dahil eder.

Önceki teknikten bahsedilmesi durumunda, başvuru sahibinin önceki teknikle ilgili değerlendirme yapma zorunluluğu yoktur. Patent istemlerinde yapılacak değişikliklerle başvurunun kapsamı genişletilemez. (551 KHK Madde 64) Patent verilmesi istenilen buluş konusunun kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, başvuru tarihi değişiklik ile ilgili başvurunun yapıldığı tarih olarak değiştirilir. (551 KHK Madde 43) Tarifname Takımının Düzeltilmesi Patent dokümanları resmi yayınlardır. Ahlaka zıt bir durum teşkil eden ya da kanuni bir yasağı ihlal eden ifadeler içermemelidir. Başvuru sahibi, düzgün bir üslupla yazılmış bir tarifname vermekle yükümlüdür. Tarifname açık bir şekilde düzenlenmiş ve üslubu makulse, inceleme uzmanının belgeleri düzeltmesine gerek yoktur. 

Tarifname takımı, Mahkeme kararı dışında, patentin verilmesinin ilanından sonra veya patentin verilmesi kararı alındıktan sonra, değiştirilemez. İnceleme Uzmanının Kararı İnceleme Uzmanı inceleme prosedürü sonucunda başvuruyla ilgili kararını verir. İncelemeli Patent kararının verilmesi Başvuru konusu buluş 6769 saylı SMK gereğince patent verilebilir buluşlar içerisinde yer alıyorsa ve başvuru 6769 SMK Uygulama Yönetmeliğinin öngördüğü şartları yerine getirmişse İnceleme uzmanı patenti verme kararı alır. 

Patentin verildiğine ilişkin karar 63 üncü madde hükmüne göre Resmi Patent Bülteninde ilan edilir. Tescil edilen her patent başvurusu; tarifname, istemler, resimler ve araştırma raporunu içerecek şekilde fasikül halinde basılır. Başvurunun Reddedilmesi Kararı İnceleme Uzmanı başvuruyu ve itirazları inceledikten sonra, başvuru konusu buluş patent verilebilir nitelikte değilse ya da inceleme uzmanının itiraz ettiği yetersizlikler giderilmediği takdirde başvuru reddedilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir