11. Hukuk Dairesi 2019/5235 E.2021/5343 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen YİDK iptal davada, Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23.11.2017 tarih ve 2016/294 E. – 2017/384 K. sayılı kararın davacılar vekili ile davalı TÜRKPATENT vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen 03.10.2019 tarih ve 2018/1467 E. – 2019/962 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından duruşmalı, davalı TPMK vekili tarafından duruşmasız olarak istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, duruşma için belirlenen 22.06.2021 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacılar vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davalının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, “DOYUM” ve “PINAR DOYUM” ibarelerini ihtiva eden çeşitli tanınmış markaların müvekkilleri adına tescilli olduğunu, davalı şirketin 29, 30 ve 32. sınıflardaki “DOYDUM” ibareli ve kötüniyetli marka başvurusuna müvekkillerinin itirazının davalı Kurumun YİDK’nce nihai olarak reddedildiğini, işaretler arasında iltibasa neden olacak derecede benzerlik bulunduğunu, başvurunun tescilinin davalı şirketin müvekkillerine ait markaların tanınmışlığından haksız yarar sağlamasına sebep olacağını ileri sürerek davalı TPMK’nın 2016-M-5333 sayılı kararının iptalini, başvuru konusu markanın tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili, davanın reddini istemiştir.


Davalı şirket, davaya cevap dilekçesi vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk Derece Mahkemesince, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı … Mamulleri San. A.Ş. adına kayıtlı 2015/54184, 2015/54176 sayılı markaların başvuru tarihlerinin, dava konusu marka başvurusundan sonra oldukları, diğer davacı adına kayıtlı markalar ile dava konusu başvuru arasında, başvuru kapsamındaki 30/03. sınıfta yer alan ”Pudingler kazandibi, sütlaç, sup, muhallebiler, aşureler” ve 30/05. sınıfta yer alan ”yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar” mallar yönünden 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzerlik ve iltibas tehlikesinin bulunduğu, kalan mallar yönünden ise böyle bir tehlikenin olmadığı, her iki davacı yönünden 556 sayılı KHK’nın 8/3 maddesi koşullarının gerçekleştiğinin ispat edilemediği, aynı KHK’nın 8/4. maddesi koşullarının da somut olayda bulunmadığı, yine başvurunun kötü niyetli yapıldığının ispatlanamadığı gerekçesiyle davacı … Mamulleri A.Ş. yönünden davanın reddine, diğer davacı yönünden davanın kısmen kabulü ile YİDK’in 2016-M-5333 sayılı kararının, 30/03. gruptaki “pudingler, kazandibi, sütlaç, sup, muhallebiler, aşureler” malları ile 30/05. gruptaki “yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar” malları yönünden iptaline, YİDK kararının iptaline ilişkin fazlaya dair talebin reddine, dava konusu marka henüz tescil edilmediğinden hükümsüzlükle ilgili karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


Davacılar vekili ile davalı TPMK vekili, istinaf yoluna başvurmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesince, davacılar vekili ile davalı TPMK vekilinin istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacılar vekili ile davalı TPMK vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davacılar vekili ile davalı TPMK vekilinin temyiz istemlerinin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,takdir olunan 3.050,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalı …M.K’dan alınarak davacılara verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 14,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan ayrı ayrı alınmasına, istek halinde aşağıda yazılı 29,50 TL temyiz ilan harcının temyiz eden davalı TPMK’ya iadesine, 23.06.2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay