Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği; BELLONA ibaresinin tanınmış marka olduğu için, BELLİNİ ibaresini farklı sınıflarda tescil edilmemelidir.

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/11332 K. 2007/4945 T. 29.3.2007 MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( Davacıya Ait BELLONA Markası İle Dava Konusu BELLİNİ İbaresinin Benzer Olduğu – Davalı Şirketin BELLİNİ İbaresini Farklı Gruplarda Dahi Marka Olarak Tescilini İsteyemeyeceği ) TANINMIŞ MARKA ( Davacıya Ait BELLONA Markası İle Dava Konusu BELLİNİ İbaresinin Benzer Olduğu – Davalı Şirketin BELLİNİ İbaresini Farklı Gruplarda Dahi Marka Olarak Tescilini İsteyemeyeceği ) HAKSIZ REKABET ( Marka Başvurusunun Yapılmış Olması ve Enstitü Tarafından Kabul Edilerek Tescil Belgesine Bağlanmış Olmasının Tek Başına Haksız Rekabet Yaratmayacağı )

ÖZET : Davacıya ait BELLONA markası ile dava konusu BELLİNİ ibaresinin benzer olduğu, BELLONA ibaresinin tanınmış marka olduğu ve davalı şirketin BELLİNİ ibaresini farklı gruplarda dahi marka olarak tescilini isteyemeyeceği, marka başvurusunun yapılmış olması ve Enstitü tarafından kabul edilerek tescil belgesine bağlanmış olmasının tek başına haksız rekabet yaratmayacağı, bunun dışında davacı markalarının iltibas yaratacak şekilde davalı tarafından kullanıldığı hususunun kanıtlanamadığı, bu nedenle haksız rekabetin önlenmesi isteminin yerinde olmadığı gerekçesiyle davacı adına tescilli BELLONA ibareli … sayılı ticaret markalarının tanınmış marka olduklarının tespitine, … sayılı YİDK. kararının iptaline, davalı şirket adına tescil edilen BELLİNİ ibareli markanın hükümsüzlüğüne ( sicilden terkinine ), fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmesinde isabetsizlik yoktur.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 22.07.2005 tarih ve 2004/965-2005/426 sayılı kararın Yargıtay incelenmesi duruşmalı olarak davalılar vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 27.03.2007 gününde davacı avukatı Neslihan Kazancı ile davalılardan TPE Başkanlığı avukatı Zeynep Üyümez ve diğer davalı şirket avukatı Yiğit Kaçar gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin BELLONA tanınmış markasını mobilya, yatak ve ev tekstil ürünleri gibi ürünlerde kullandığını, davalı Taşkıranlar Halı Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin “BELLİNİ” ibaresini marka olarak tescili için yaptığı başvuruya karşılık müvekkilince yapılan itirazların reddedildiğini ileri sürerek, davacı adına tescilli BELLONA markasının tanınmış marka olarak kabulüne, davalı şirketin BELLİNİ ibareli markanın ticaret ve hizmet alanında kullanılmasının önlenmesine, fiili durumun ortadan kaldırılmasına, haksız rekabetin men’ine, ref’ine, YİDK. nun 17.05.2004 tarih ve M-870 sayılı kararının iptaline, yargılama sırasında BELLİNİ ibaresinin tescili halinde bu belgenin hükümsüzlüğüne, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Taşkıranlar Halı Paz. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, tescilini istedikleri markanın davacı markasına benzemediğini, BELLONA markasının davacı dışında İstikbal Mob. San. Tic. A. Ş. adına da tescilli olup, tanınmış marka olmadığını, müvekkili şirketin halı sektöründe faaliyet gösterdiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı TPE. vekili, iptali istenen kararın yerinde olduğunu belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacıya ait BELLONA markası ile dava konusu BELLİNİ ibaresinin benzer olduğu, BELLONA ibaresinin tanınmış marka olduğu ve davalı şirketin BELLİNİ ibaresini farklı gruplarda dahi marka olarak tescilini isteyemeyeceği, marka başvurusunun yapılmış olması ve Enstitü tarafından kabul edilerek tescil belgesine bağlanmış olmasının tek başına haksız rekabet yaratmayacağı, bunun dışında davacı markalarının iltibas yaratacak şekilde davalı tarafından kullanıldığı hususunun kanıtlanamadığı, bu nedenle haksız rekabetin önlenmesi isteminin yerinde olmadığı gerekçesiyle, davacı adına tescilli BELLONA ibareli 201293 sayılı hizmet ve 1998/10679 sayılı ticaret markalarının 556 sayılı KHK.’nin 7/1-i ve 8/4. maddeleri uyarınca tanınmış marka olduklarının tespitine, 17.05.2004 gün ve M-870 sayılı YİDK. kararının iptaline, davalı şirket adına tescil edilen 2002/8461 sayılı BELLİNİ ibareli markanın hükümsüzlüğüne ( sicilden terkinine ), fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir. Karar, davalılar vekillerince temyiz edilmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA; takdir edilen 500.00.-YTL duruşma vekillik ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 1.90.-YTL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan ayrı ayrı alınmasına, 29.03.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.