T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2008/8722 K. 2010/168 T. 11.1.2010

 Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı; Aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan davalıların her biri adına kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne ilişkindir.

# MARKALARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ #

( Davanın Yenileninceye Kadar İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerekirken İki Davalı Hakkında da Esasa İlişkin Hüküm Kurulması Yerinde Görülmediğinden Kararın Davacı ve Davalılar Yararına Bozulması Gerektiği ) DAVANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Markaların Hükümsüzlüğü İstemi – İki Davalı Hakkında da Esasa İlişkin Hüküm Kurulması Yerinde Görülmediğinden Kararın Davacı ve Davalılar Yararına Bozulması Gerektiği ) KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK KARARI VERİLMESİ ( Mahkeme Gerekçesine Uygun Olmadığından Kararın Davacı Yararına ve Tanınmışlık Olgusu İtibariyle de Davalı Vekilinin Kararın Gerekçesine Yönelik Temyiz İtirazlarının Kabulü Gerektiği ) TANINMIŞLIK İDDİASI ( Kanıtlanması Halinde Farklı Emtia Grubu Açısından da Değerlendirme Yapılması Gerektiği ) 1086/m.409

ÖZET : Dava, aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan davalıların her biri adına kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne ilişkindir. Mahkemece davayı takip etmeyeceğini açıkça beyan eden L. A.Ş. ve duruşmaya katılmayan D. Ltd. Şti. hakkındaki davayla ilgili olarak HUMK.nun 409. md. uyarınca davanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verilerek, anılan madde hükmüne uygun işlem yapılması gerekirken, bu iki davalı hakkında da esasa ilişkin hüküm kurulması yerinde görülmediğinden kararın davacı ve davalılardan L. San. ve Tic. A.Ş. yararına bozulması gerekmiştir. Davacı tarafın tanınmışlık iddiasının kanıtlanması halinde farklı emtia grubu açısından da değerlendirme yapılması gerekeceğinden, kısmi hükümsüzlük kararı verilmesi mahkeme gerekçesine uygun olmadığından kararın davacı yararına ve tanınmışlık olgusu itibariyle de davalı Hande Ltd. Şti. vekilinin kararın gerekçesine yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulması gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07/12/2007 tarih ve 2006/134-2007/284 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ile katılma yoluyla davalılardan Hande Ltd. Şti. ve Logo A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Numan Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin “Vergici ve muhasebeci ile DİYALOG” ismiyle 1985 yılından itibaren yayınlanmakta olan derginin sahibi olduğunu, derginin bu ismiyle tanındığını ve marka olarak tescil edilmek istendiğinde davalılara ait markalar gerekçe gösterilerek tescil talebinin TPE tarafından reddedildiğini ancak, müvekkiline ait markanın tanınmış olması nedeniyle tescilde öncelik hakkının bulunduğunu ileri sürerek, davalılara ait markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemişlerdir. Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacı tarafından yayımlanan dergi isminin marka olarak tescil talebini ret eden TPE kararının işbu davada açıldıktan sonra iptal edilerek davacı markasının tescil edildiği, kesinleşen Ankara 3.FSHH Mahkemesinin 2005/313 karar sayılı ilamına göre davacının 556 sayılı KHK.nin 7/son ve 8/3 maddeleri uyarınca markaya konu ibarelerde öncelik hakkının bulunduğunun kabulünün gerektiği ve davalılardan Hande Ltd.Şti.’nin “şekil+unvan+DIALOGUE” ibareli markasıyla davacı markasında esas unsurun “Diyalog” kelimesi olduğundan iltibas tehlikesi bulunduğu 16.06.sınıf yönünden orta düzeyde bilince sahip tüketici nezdinde 556 sayılı KHK.nin 8/1-b maddesine göre iltibasa sebep olacak şekilde benzer olduğu ancak, diğer davalılara ait markaların tescil tarihlerinin 1997 ve 1996 olması nedeniyle 5 yıllık hak düşürücü sürenin dava tarihi itibariyle dolduğu gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne, davalılardan Hande Ltd.Şti’ne ait 2001/22847 nolu markanın 16.06 sınıfta yer alan emtialar açısından kısmen hükümsüzlüğüne, diğer davalılar açısından davanın zaman aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili ve katılma yoluyla davalılardan Hande Ltd.Şti. vekili ile Logo A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı ve davalı Hande Özel Eğitim Hizmetleri Bilgisayar Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekillerinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava, aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan davalıların her biri adına kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne ilişkindir. Mahkemenin 07.12.2007 tarihli celsesine davacı vekili katılmamış olup, davalılardan Logo A.Ş. vekili davayı takip etmeyeceğini belirtmiş, diğer davalı Hande Ltd. Şti. Vekili ise davayı takip edeceğini beyan ettiğinden yargılamaya devam olunmuştur. Ancak, mahkemece davayı takip etmeyeceğini açıkça beyan eden Logo A.Ş. ve duruşmaya katılmayan Diyalog Ltd. Şti. hakkındaki davayla ilgili olarak HUMK.nun 409. maddesi uyarınca davanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verilerek, anılan madde hükmüne uygun işlem yapılması gerekirken, bu iki davalı hakkında da esasa ilişkin hüküm kurulması yerinde görülmediğinden kararın davacı ve davalılardan Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. yararına bozulması gerekmiştir.

3- Öte yandan, davacı, markasının tanınmışlığı iddiasına da dayanmıştır. Mahkemece, Ankara 3.FSHH Mahkemesinin kesinleşen ilamıyla davacı markasının tanınmış marka olduğunun sabit olduğu ve eldeki dava açısından bu hususta da yeniden inceleme yapılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Oysa Ankara 3.FSHH Mahkemesinin 25.05.2005 tarih ve 713/313 sayılı kararında davacı markasının 556 Sayılı KHK.nin 7/son maddesi uyarınca kullanımla ayırt edici hale getirildiği kabul edilmiş olup, anılan kararda aynı KHK.nin 7/1- ( i ) ve/veya 8/4. maddeleri anlamında da tanınmış marka olduğuna dair bir açıklama bulunmamaktadır.

Davacı tarafın tanınmışlık iddiasının kanıtlanması halinde farklı emtia grubu açısından da değerlendirme yapılması gerekeceğinden, kısmi hükümsüzlük kararı verilmesi mahkeme gerekçesine uygun olmadığından kararın davacı yararına ve tanınmışlık olgusu itibariyle de davalı Hande Ltd. Şti. vekilinin kararın gerekçesine yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulması gerekmiştir. 4- Yukarıdaki bentlerde açıklanan bozma sebep ve şekline göre davalı Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı ve davalı Hande Özel Eğitim Hizmetleri Bilgisayar Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. vekillerinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın davacı ve davalılardan Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. yararına BOZULMASINA, ( 3 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın davacı ve davalılardan Hande Özel Eğitim Hizmetleri Bilgisayar Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. yararına BOZULMASINA, ( 4 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine YER OLMADIĞINA, ödedikleri temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edenlere iadesine, 11.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.