Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete
05.06.2002 Çarşamba
Sayı: 24776 (Asıl)
Yönetmelikler
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kara ve demiryolunda tehlikeli madde taşımacılığı için onaylanmış taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliğinin arttırılması ve bu tür ekipmanların serbest dolaşımını teminen pazarda yer alması ve hizmete sunulması ve tekrar kullanımını sağlamaktır.Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen basınçlı ekipmanları kapsar:
a) Piyasaya sunum amacıyla: 3 üncü madde de tanımlanan yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları,
b) Yeniden Uygunluk değerlendirmesi amacıyla: 3 üncü madde de tanımlanan ve 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerindeki gerekleri karşılayan mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanları,
c) Tekrar kullanım ve periyodik muayeneler için:
 Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanları,
 Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik, Dikişsiz, Alaşımsız Aluminyum ve Aluminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik ile Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliklerde belirtilen uygunluk işaretini taşıyan mevcut gaz tüplerini.

1/7/2003 tarihinden önce piyasaya sunulmuş bulunan veya madde 19´daki durum için bu tarihten sonraki iki yıl içinde piyasaya sunulacak olan ve 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin gereklerine göre uygunlukları yeniden değerlendirilmemiş olan taşınabilir basınçlı ekipman bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Özellikle Avrupa Birliği ile üçüncü ülkeler arasında tehlikeli yüklerin taşınması için kullanılan ve 94/55/EC Direktifinin 6(1) ve 7 inci maddeleri veya 96/49/EC Direktifinin 6(1), 7(1) ve 7(2) maddelerine göre işlem gören taşınabilir basınçlı ekipman bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;
Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,
Üye Ülke : Avrupa Birliğine üye ülkeleri,


Üretici: Taşınabilir basınçlı ekipman ve donanımını üreten, imal eden, ıslah eden veya taşınabilir basınçlı ekipman ve donanımına adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; taşınabilir basınçlı ekipman ve donanım üreticisinin Türkiye dışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi, ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, basınçlı ekipman ve donanımının tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri basınçlı ekipman ve donanımının güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri: Ek IV Bölüm I´de geçen prosedürleri,
Uygunluk Değerlendirmesi: Taşınabilir basınçlı ekipmanın bu Yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Taşınabilir basınçlı ekipmanın bu Yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,


Onaylanmış Kuruluş (Notified body): Uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından, bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ve Ek I, Ek II´de belirtilen minimum kriterlere uygun olarak belirlenerek, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde görevlendirilen özel veya kamu kuruluşlarını,


İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş (Approved Body): Bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine ve Ek I, Ek III´de belirtilen minimum kriterlere uygun olarak belirlenerek, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde görevlendirilen kuruluşları,


Uygunluk İşareti: Taşınabilir basınçlı ekipman ve donanımın bu Yönetmelik ile ilgili teknik düzenleme şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren ve Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen işareti,
Taşınabilir Basınçlı Ekipman: 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin Eklerine göre 2 nci sınıf gazların taşınmasında ve bu Yönetmelik Ek VI´da gösterilen bazı tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan;
 Tüm kaplar (tüpler, basınçlı dramlar, kriyojenik kaplar, 94/55/EC Direktifi Ek A´da tanımlanan tüm grupları),
 Tüm depolama tankları (sökülebilir olanlar dahil), tank konteynerleri (seyyar tanklar), tanker vagonların tankları, akülü vasıtaların veya akülü vagonların tankları veya kapları, tanker taşıtların tankları, ve bunların taşınmasında kullanılan diğer aksesuarları ve valfleri,
Az miktardaki ekipmana uygulanabilen genel muafiyet prensiplerine ve 94/55/EC ve 96/49/EC Direktifleri Eklerinde belirtilen özel durumlara tabi ekipman ile aerosol kaplar ve solunum cihazlarının gaz tüpleri bu tanım kapsamına girmez.
Yeniden Uygunluk Değerlendirmesi: İlk Uygunluk değerlendirmesinden sonraki uygunluk değerlendirme prosedürü anlamına gelir. Sahibi veya Avrupa Birliğindeki yetkili temsilcisi tarafından talep edilir. 1/7/2003 tarihinden önce üretilmiş uygunluğu onaylanmış ve hizmete sunulmuş olan taşınabilir basınçlı ekipmanın yeniden bu Yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirmesi, Piyasaya Arz, Yeniden Uygunluk

Değerlendirmesi, Periyodik Muayene ve Tekrar Kullanım

Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 4- Yeni taşınabilir basınçlı ekipmanlar ve tanklar 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin ilgili hükümlerini yerine getirmelidir. Taşınabilir basınçlı ekipmanın bu hükümlere uygunluğu, Ek IV Bölüm I´de anlatılan ve Ek V´te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürüne göre onaylanmış kuruluş tarafından belirlenir.
Yeni valfler ve taşıma ile ilgili diğer aksesuarlar, 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin Eklerindeki ilgili hükümleri yerine getirmelidir. Taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan güvenlik işlevini gören valf veya diğer aksamlar, özellikle emniyet valfleri, doldurma boşaltma valfleri ve tüp valfleri, en az yerleştirildikleri kaplar veya tanklara eşdeğer uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulur.

Nakil için kullanılan bu tür valfler ve diğer aksesuarlar, diğer kaplar ve tanklar için kullanılan uygunluk değerlendirmesinden başka bir uygunluk değerlendirmesine tabi tutulabilirler. Şayet 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinde, bu maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen valf ve aksesuarları ile ilgili herhangi bir teknik koşul bulunmuyorsa, bu tür valf ve aksesuarlar Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (97/23/AT) gereklerini yerine getirmesi gerekir. Bu valfler ve aksesuarlar; kapların veya tankların bu Yönetmeliğin Ek V´inde bildirilen I, II veya III kategorisine girmelerine göre, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (97/23/AT) 10 uncu maddesinde belirtilen II, III veya IV kategorisindeki uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulur.

Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun olup 11 inci maddede belirtilen işareti taşıyan ve 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanın pazarlamasını veya kullanımını yasaklayamaz, sınırlayamaz veya engelleyemez.

Ulusal Pazara Sunulma

Madde 5- Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki yeni taşınabilir basınçlı ekipmanların taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları da dahil olmak üzere ulusal pazara sunulmasına, nakliyesine ve kullanıcılar tarafından hizmete alınmasına İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılması halinde, izin verebilir.
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından uygunluğu onaylanmış olan taşınabilir basınçlı ekipman, 11 inci madde de belirtilen işareti taşımayabilir.
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş sadece yetkili olduğu alanda çalışabilir.
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından, uygunluk değerlendirmesine uygulanabilecek prosedürler Ek IV, Bölüm I´de tanımlanan A1, C1, F ve G modülleri olmalıdır.

Yeniden Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 6- Bu Yönetmelikte belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanların, 94/55/EC ve 96/49/EC Direktifleri eklerinin ilgili koşullarına uygunluğu, bu Yönetmelik için Ek IV, Bölüm II´de verilen yeniden uygunluk değerlendirmesi prosedürüne uygun olarak, onaylanmış kuruluş tarafından belirlenir.
Böyle bir ekipmanın seri olarak üretilmiş olması durumunda Bakanlık, valfleri ve taşıma için kullanılan diğer aksesuarları da dahil, basınçlı ekipmanların tip uygunluğunun bir onaylanmış kuruluş tarafından yeniden değerlendirilmesi koşulu ile bir İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılmasına izin verir.
Bakanlık, 11 inci maddenin birinci fıkrasında bildirilen işareti taşıyan ve bu Yönetmeliğe uygun olup 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanların ulusal sınırlar içerisinde pazarlamasını veya kullanımını yasaklayamaz, sınırlayamaz veya engelleyemez.

Periyodik Muayene ve Tekrar Kullanım

Madde 7- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen basınçlı kapların taşıma için kullanılan valflerini ve aksesuarlarını da içeren periyodik muayeneleri; Ek IV, Bölüm III´deki prosedüre uygun olarak bir Onaylanmış Kuruluş veya İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılır. Tankların taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları dahil periyodik muayeneleri; Ek IV, Bölüm III, Modül 1´de belirtilen prosedüre uygun olarak onaylanmış kuruluş tarafından yapılır.

Ancak Bakanlık, tankların periyodik muayenelerinin İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından ulusal sınırlar dahilinde yapılmasına, aşağıdaki şartlar dahilinde izin verebilir.
a) İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar tankların periyodik muayenesini yapma yetkisine sahip olmalıdır.
b) İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar Ek IV Bölüm III, Modül 2´deki kalite güvencesi yoluyla periyodik muayene prosedürü kapsamında bir onaylanmış kuruluşun denetimi altında çalışmalıdır.
Yönetmelik kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipmanlar, periyodik olarak herhangi bir üye ülkede muayeneye tabi tutulur.
Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipman alanında, aşağıdaki taşınabilir basınçlı ekipmanların, kullanılmasını doldurulmasını, depolanmasını, boşaltılmasını, yeniden doldurulması da dahil yasaklayamaz, kısıtlayamaz veya engelleyemez.
a) Yönetmeliğin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (c) bendinin ilk alt başlığında belirtilen, Yönetmelik gereklerini sağlayan ve ilgili Uygunluk işareti taşıyan ekipman,
b) Dikişsiz Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik, Dikişsiz Alaşımsız Alüminyum ve Aluminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair
Yönetmelik ile Dikişli Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliklerde belirtilen uygunluk işaretini ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre periyodik muayenelerin yapıldığını gösterir işareti ve belirleyici numarayı taşıyan mevcut basınçlı ekipman.

Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanın kullanılması veya depolanması için milli kuralları tespit edebilir. Ancak, bu husus taşınabilir basınçlı ekipmanın kendisi için veya taşıma sırasında gerekli olan aksesuarları için uygulanmaz. Bununla birlikte Bakanlık, 8 inci madde hükümlerine göre, bağlantı elemanları, renk kodu ve referans sıcaklıkları için ilgili ulusal gerekleri uygular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Koşullar, Onaylanmış Kuruluşlar, İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar, İşaretleme, Koruyucu Hükümler, Uygun Olmayan İşaretleme, Kısıtlama veya Redde Yol Açan Kararlar,

Kabul ve Yayımlama

Ulusal Koşullar

Madde 8- Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanların kullanımını düzenleyen Avrupa Standardları veya eşdeğer Türk Standardlarını, 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin eklerine dahil edileceği tarihe kadar uygulayabilir. Ancak, belirli tip gazların kullanımı ya da taşınması ile ilgili bir güvenlik problemi ortaya çıktığında, 16 ncı maddede belirtilen prosedüre uygun olarak, Bakanlık 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin Eklerine, Avrupa Standardları veya eşdeğer Türk Standardları dahil edildikten sonra
komisyonun kendi milli kurallarını uygulayabilmeleri için, geçici bir süre izin verir.

Ortam sıcaklığının sürekli olarak -20øC nin altında olduğu bir üye ülke, 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin eklerinde verilen, iklim bölgeleriyle ilgili uygun referans sıcaklıkları hakkındaki hükümler birleştirilene kadar, tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınması için kullanılan malzemenin, çalışma sıcaklığı ile ilgili çok daha katı standardlar uygulanabilir.

Onaylanmış Kuruluşlar

Madde 9- Bakanlık, yeni taşınabilir basınçlı ekipmanın Ek IV Bölüm I´e göre uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirmek; Ek IV Bölüm II´ye göre 94/55/EC ve 96/49/EC direktifleri eklerindeki gerekler yönünden mevcut tipleri veya ekipmanı yeniden uygunluk değerlendirmesine tabi tutmak ve/veya Ek IV Bölüm III Modül 1´e göre periyodik muayeneleri yapmak ve/veya Ek IV Bölüm III Modül 2´ye göre gözetimini yapmak üzere, belirlenen onaylanmış kuruluşların listesini kimlik kayıt numarası ile beraber Müsteşarlık aracılığıyla komisyona ve diğer üye Devletlere bildirir.

Bakanlık, onaylanmış kuruluşların belirlenmesi için EK I ve EK II´de belirtilen kriterleri uygular. Her kuruluş Ek I ve Ek II´deki kriterlerle ilgili tüm bilgileri ve bunlara uygunlukla ilgili kanıtları, Bakanlığa verir.

Bir kuruluşa onay veren Bakanlık, onay verdiği kuruluşun bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uymadığını belirlerse onayını geri çeker ve bu durumu Müsteşarlık aracılığıyla öncelikle Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirir.

İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar

Madde 10- Bakanlık aşağıda belirtilen iç denetim yapan onaylanmış kuruluşları Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

a) Taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları da içeren taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik muayenelerinin yapılması amacıyla bu maddenin ikinci fıkrasındaki kriterlere göre yetkilendirdiği denetim yapan onaylanmış kuruluşları, veya

b) Ek IV Bölüm III modül 1´de belirtilen prosedürlere göre 94/55 ve 96/49 sayılı direktiflerin ilgili hükümlerine uygunluğun devamının sağlanması için bir onaylanmış kuruluş tarafından yeniden değerlendirilen tipe uygun olan taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları içeren mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanların yeniden uygunluk değerlendirmesini yapan, iç denetim yapan onaylanmış kuruluşları.

Ayrıca Bakanlık, 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen opsiyonu kullanırsa, tankların periyodik muayenesini yapmak üzere yetkilendirmiş olduğu iç denetim yapan onaylanmış kuruluşların listesini, tanıtım numaraları ile birlikte Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

İşaretleme

Madde 11- 94/55/EC ve 96/49/EC sayılı direktiflerde yer alan taşınabilir basınçlı kapların ve tankların işaretlenme gerekleri saklı kalmak üzere, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının koşullarına uygun olan kaplar ve tanklara Ek IV, Bölüm 1´e göre bir işaret konulacaktır. Kullanılacak işaretlemenin şekli Ek VII´de gösterilmiştir. Bu uygunluk işareti kolayca görülebilecek bir yere sabit şekilde iliştirilecek ve söz konusu kapların ve tankların uygunluk değerlendirme prosedürünü yerine getiren onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası da bu işaretleme ile birlikte yer alacaktır. Yeniden uygunluk değerlendirme durumunda bu işareti,
onaylanmış kuruluşun veya İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası takip edecektir.

Direkt emniyet işlevine sahip yeni valfler ve diğer aksesuarlar, ya Ek VII´deki işareti ya da Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Ek VI´daki işareti taşıyacaktır. Bu işaretlemede, taşıma için kullanılan valflerin ve diğer aksesuarların uygunluk değerlendirmesini yapmış olan onaylanmış kuruluşun tanıtım numarasının yer almasına gerek yoktur. Diğer valfler ve aksesuarlar herhangi bir özel işaretlemeye tabi tutulmazlar.

94/55/EC ve 96/49/EC sayılı direktiflerde yer alan kaplar ve tankların işaretlenme gerekleri saklı kalmak üzere, periyodik muayenelerin amaçları için 7 nci maddede belirtilen tüm taşınabilir basınçlı ekipmanda, kullanılabilirliğinin devam ettiğini göstermek üzere, ekipmanın periyodik muayenesini yapan kuruluşun tanıtım numarası da yer alacaktır.

Dikişsiz Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik, Dikişsiz Alaşımsız Alüminyum ve Aluminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik ile Dikişli Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliklerin kapsamına giren gaz tüplerinin bu Yönetmelik doğrultusunda birinci periyodik muayeneleri yapıldığı zaman sözü edilen tanıtım numarası Ek VII´de belirtilen işaretten sonra konulacaktır.

Gerek uygunluk değerlendirme ve yeniden uygunluk değerlendirme için, gerekse periyodik muayeneler için, onaylanmış kuruluşun veya İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası; kuruluşun kendisi, üretici veya yetkili temsilcisi veya hamilinin sorumluluğunda, görülebilir ve sabit şekilde iliştirilecektir.
Anlam ve şekli bu Yönetmelikte belirtilen işaretin, üçüncü tarafları yanıltıcı şekilde taşınabilir basınçlı ekipmana iliştirilmesi yasaktır. Ek VII´deki işaretin görünürlüğü ve okunurluğu bozulmaksızın, ekipmana diğer işaretler iliştirilebilir.

Koruyucu Hükümler

Madde 12- Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanın, doğru bir şekilde bakımlarının yapılması ve tasarımlanan amaca uygun olarak kullanılması halinde, taşınması ve/veya kullanımı sırasında, insan sağlığını ve/veya güvenliğini, evcil hayvanları veya mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirlerse, taşıdığı uygunluk işaretine bakmaksızın, bu ekipmanın pazarda yer almasını, taşınmasını ve kullanımını yasaklayabilir veya sınırlayabilir, pazardan veya dolaşımdan kaldırabilir. Bakanlık, bu tür bir önlemi gerekçeleri ile birlikte, vakit geçirmeksizin Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

Bakanlık, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen işareti taşıdığı halde yönetmelik hükümlerine uygun olmayan taşınabilir basınçlı ekipman hakkında işaretlemeyi yapan kişi veya kişilere karşı gerekli işleme başlayıp durumu Komisyona ve diğer üye devletlere Müsteşarlık aracılığıyla derhal bildirir.

Uygun Olmayan İşaretleme

Madde 13- Bakanlık tarafından, Ek VII´de tanımlanan işaretin usulsüz olarak kullanıldığının belirlenmesi halinde; bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi saklı kalmak üzere üretici veya üreticinin Türkiye dışında olması durumunda yetkili temsilcisi veya hamili, Bakanlığın koyduğu şartlar altında işaretleme ile ilgili hükümleri dikkate alarak, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygun hale getirilmesini ve ihlalin sona erdirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Uygunsuzluk devam ettiğinde, Bakanlık vakit geçirmeksizin Komisyona bilgi verecek ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, söz konusu ekipmanın piyasaya arzını, taşınmasını ve kullanımını sınırlamak veya yasaklamak ile ilgili önlemleri alacak veya piyasadan ve dolaşımdan çekilmesini sağlayacaktır.

Kısıtlama veya Redde Yol Açan Kararlar

Madde 14- Bu Yönetmelik gereğince, taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasaya sunulmasına, taşınmasına veya kullanımına kısıtlamalar getiren veya piyasadan
veya dolaşımdan kaldırılmasını gerektiren herhangi bir kararın dayandığı kesin gerekçeler belirtilir. Böyle bir karar, vakit geçirilmeksizin ilgili taraflara bildirilecektir.
Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamına giren konularda çıkaracağı mevzuatı ve yayımlandıktan sonra bu Yönetmelik metnini Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

Kabul ve Yayımlama

Madde 15- Bakanlık, 1/7/2003 tarihinden önce bu Yönetmeliğe uyum sağlamak için gerekli yönetmelikleri ve idari hükümleri kabul ederek yayımlar ve bu konu ile ilgili hususları derhal Müsteşarlık aracılığıyla komisyona bildirir.
Bakanlık bu önlemleri kabulünde sözü edilen bu Yönetmeliğe atıfta bulunur ya da resmi gazetede bu atıfı belirtir. Bu atıfların yapılış biçimleri, Bakanlık tarafından belirlenir. Bakanlık, bu Yönetmeliğin kapsamında olan sahalarda benimsenen ulusal mevzuatın temel koşulları ile ilgili metinler hakkında Müsteşarlık aracılığıyla komisyona bilgi verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlüğe Koyma, Geçici Düzenlemeler, Cezalar,
Diğer Yönetmeliklerin Koşullarının Uygulanabilirliği

Yürürlüğe Koyma

Madde 16- Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanların bu Yönetmeliğe uygunluğu için benimsenen koşulları 1/7/2003 tarihinden önce yürürlüğe koyar.
Birinci paragrafta belirtilen tarih, bazı özel taşınabilir basınçlı ekipmanda henüz yeterli teknik şartnameler olmayışından yada 94//55/EC, 96/49/EC direktifleri eklerinde ilgili Avrupa Standardı veya eşdeğer Türk Standardlarına atıfta bulunulmamış olması nedenleriyle ertelenebilecektir.

Geçici Düzenlemeler

Madde 17- Bakanlık, 1/7/2003 tarihinden önce ulusal pazarda yürürlükte olan mevzuata uygun bulunan taşınabilir basınçlı ekipmanın, yukarıda belirtilen tarihten itibaren 24 ay süre ile piyasaya sunulmasına ve hizmete alınmasına ve bu tarihten önce piyasada yer alan bu tür ekipmanın daha sonra hizmete sunulmasına izin verir.

Cezalar

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yayımlanan 2001/3529 sayılı “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Diğer Yönetmeliklerin Koşullarının Uygulanabilirliği

Madde 19- 1/7/2003 tarihinden sonra veya 17 nci maddede belirtilen durumda, bu tarihten sonraki iki yıl içinde “Dikişsiz Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik”, “Dikişsiz Alaşımsız Aluminyum ve Aluminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik” ile “Dikişli Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik”lerin her birinin sadece 2´nci maddelerinde ve Ek-I, kısım 1 ila kısım 3 de belirtilen hükümler geçerli olacaktır.

Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan taşınabilir basınçlı ekipman için; 1/7/2003 tarihinden sonra veya 17 nci maddede belirtilen durumda, “Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre “Dikişsiz Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik”, “Dikişsiz Alaşımsız Aluminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik” ile “Dikişli Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik”lerin, tüpler için düzenlenen AT Tip Onay sertifikaları, bu Yönetmelikte belirtilen AT Tip İnceleme sertifikalarına eşdeğer olarak kabul edilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Son Hükümler

Madde 20- Bakanlık, bu Yönetmelikte yapacağı değişiklikler ile yayımlandıktan sonra, bu Yönetmelik metnini Komisyona bildirmek üzere Müsteşarlığa iletir.

Madde 21- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 99/36/EC sayılı Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlara ilişkin Mevzuatın Uyumlaştırılması Hakkındaki Direktifi uyarınca hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 22- Bu Yönetmelik 1/7/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- Bu Yönetmelik Hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK I

BU YÖNETMELİĞİN 9 UNCU VE 10 UNCU MADDELERİNDE BELİRTİLEN ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN VEYA İÇ DENETİM YAPAN ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN UYMASI GEREKEN ASGARİ KRİTERLER

1. Muayene haricinde başka fonksiyonlar da icra eden bir organizasyonun parçası olan bir Onaylanmış Kuruluş veya İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş bu kuruluşun organizasyonu içerisinde tanımlanabilmelidir.

2. Bir muayene kuruluşu ve personeli, yaptıkları bağımsız değerlendirme bütünlüğü ve dürüstlükleri ile çelişki doğuracak bir faaliyet yürütmemelidir. Muayene kuruluşunun personeli; özellikle finansal olarak, değerlendirmelerini etkileyebilecek, bilhassa muayene sonuçları ile ilgisi olan kişi veya kuruluşlardan gelebilecek ticari ve diğer baskılardan etkilenmemelidir. Muayene kuruluşunun kadrosunun tarafsızlığı garantilenmelidir.

3. Muayene kuruluşu, denetim ve doğrulama işlemleri ile bağlantılı teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli personele ve imkanlara sahip olmalıdır. Ayrıca özel doğrulama işlemleri için gerekli olan donanıma erişimleri olmalıdır.

4. Muayeneden sorumlu personel, bu tür işlemleri gerçekleştirebilmek için gerekli tecrübeye, yeterli bilgiye, güvenilir teknik ve mesleki eğitime ve özelliklere sahip olmalıdır. Yüksek derecede güvenliği temin edebilmek için, muayene kuruluşu taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliği alanında uzmanlık temin edebilecek pozisyonda olmalıdır. Personel, muayene sonuçlarını kullanarak genel kurallara uygunluk açısından profesyonelce karar verebilme yeteneğine sahip olmalı ve raporlama yapabilmelidir. Ayrıca, muayene yapıldığına dair gerekli sertifika, kayıt ve raporların hazırlanmasını yapabilecek yetenekte olmalıdır.

5. Aksesuarlar dahil, muayene ettikleri taşınabilir basınçlı ekipmanın üretim teknolojisi, muayene için kullanılan veya kullanılması öngörülen yöntemler ve kullanımda veya hizmette meydana gelebilecek hatalar yönünden yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

6. Muayene kuruluşu ve personeli, değerlendirmelerini ve doğrulamalarını en yüksek derecede profesyonel doğruluk ve teknik yeterlilik ile yerine getirmelidir. Muayene kuruluşu, muayene hizmetleri sırasında elde ettiği bilgilerle ilgili gizliliği sağlamalıdır. Fikri haklar korunmalıdır.

7. İlgili muayene personelinin ücretleri doğrudan doğruya uygulanan denetleme sayısına ve bu tür denetlemelerin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.

8. Kuruluş, şayet sorumlulukları, milli kanunlara göre Bakanlık tarafından veya bir parçası olduğu kuruluş tarafından üstlenmişse, yeterli sorumluluk sigortasına sahip olmalıdır.

9. Muayene kuruluşu, üzerine aldığı hizmeti bizzat kendisi yapmalıdır. Muayene kuruluşu, muayene hizmetinin bir kısmını taşerona verirse, taşeronun söz konusu hizmette yeterli olmasını sağlamalı ve bunu kanıtlamalı ve bu hizmetlerle ilgili tüm sorumluluğu almalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir