Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası; İptali istenen markaların haksız rekabete yol açmadığını öne sürerek, davanın reddini istemiştir.

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ: 2000/10981 ESAS, 2001/478 KARAR, YARGITAY KARARI   MAHKEMESİ: İstanbul Asliye 2.Ticaret Mahkemesi, GÜNÜ :27.1.2001, SAYISI:1997/308-2000/37

D… F… S.A. ile D… Kumaş San. TAŞ. arasındaki davadan dolayı İstanbul Asliye 2.Ticaret Mahkemesi’nce verilen 27.1.2001 gün ve 1997/308-2000/37 sayılı kararı onayan Daire’nin 29.9.2000 gün ve 2000/3984-7180 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin Dünyaca tanınmış “D…” markası ile davalı tarafından tescili yaptırılan “D…, D…, D…, D…, D… ve D…” markaları arasında iltibas bulunduğunu öne sürerek, davalı markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, zamanaşımı savunmasıyla birlikte, müvekkilinin kurulduğu 1976 yılından bu yana D… markasıyla üretim yaptığını kötüniyetli olmadığını ve iptali istenen markaların haksız  rekabete yol açmadığını öne sürerek, davanın reddini istemiştir.  Mahkemece, davacı markasının tanınmış marka olduğunu Paris Sözleşmesinin 1.mükerrer 6.maddesi gereğince tanınmış markanın başkası adına tescil edilemeyeceği, davalının dava konusu markaların tescili sırasında kötüniyetli davrandığı için davanın süreye bağlı olmadığı gerekçeleriyle “D…” markası hakkındaki davanın reddine diğer markaların iptali isteminin kabulüne karar verilmiştir.  

Karar, davalı vekilince temyiz edilmiş, Dairece onanmıştır.  Bu defa davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK. nun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.    

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK. nun 442.maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 2.370.000 lira karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı yasa ile değiştirilen HUMK. nun 442/3.madde hükmü  uyarınca takdiren 35.591.000 lira para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 26.1.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.