“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15.02.2011 tarih ve 2010/102-2011/25 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirket adına kayıtlı 2009 02894 sayılı “Turşu Çıkarma Aparatı” isimli tasarımın yeni ve ayırtedici niteliğe sahip olmadığını, turşu çıkarma aparatının, müvekkili tarafından, 2007 02189 tescil no ile TPE’de daha önce tescillenmiş olduğunu, müvekkilleri tarafından kamuya sunulan tasarım ile dava konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı gözünde karışıklığa sebebiyet verecek düzeyde benzer olduğunu, ileri sürerek davalı adına tescilli 2009/02894 nolu tasarımın iptaline ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin tescilli tasarımının TPE’ce tescillendiğini ve YİDK’nca iki tasarım karşılaştırılarak, müvekkili tasarımının farklılık arz ettiği sonucuna varıldığını, savunarak davanın reddini istemiştir.,

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalıya tescillenmiş turşu aparatı tasarımının, önceki davacı tasarımından, gerek kepçe kısmındaki deliklerin biçimleri, sayısı ve gerekse sap kısmındaki çıkıntı sayısı, sapın ucundaki halkanın tasarlanış biçimi yönlerinden farklılıklar arz ettikleri, turşu çıkartma aparatı ürününün bir sap ve delikli bir kepçeye sahip olmasının işin doğası ve tekniğin gereği olduğu, böyle bir aparat bakımından tasarımcının seçenek özgürlüğü büyük ölçüde sınırlı olup, davalı tasarımının tasarımcısının da bu özgürlüğü kullandığı, önceki tasarımdan ayrılık sağlamak üzere yapabileceği değişiklikleri gerçekleştirdiği, tasarım korumasının patent benzeri bir koruma sağlamayacağı, ürünün işlevine ilişkin teknik özelliklerin patent veya faydalı modeller ile korunabileceği, davalı tasarımının kendisinden önceki tasarımlardan farklılıklar arz ettiği, yenilik ve ayırt edicilik taşıdığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay