“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15.03.2012 tarih ve 2008/121-2012/67 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, davalının su altında akışkanların nakli için 2004/03411 numaralı patent belgesi aldığını ancak patentin tekniğin bilinen durumunu aşamadığını, müvekkili … ‘un buluşu olduğunu, müvekkilinin buluşuna 1996/00742 sayılı incelemesiz patent belgesi aldığını, daha sonra da incelemeli patente dönüştürüldüğünü ileri sürerek, davalıya ait 2004/03411 numaralı patentin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin patentinin yenilik unsurunu taşıdığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm kanıtlara göre, davacı … …’un patent haklarını diğer davacıya devrettiğinden aktif dava ehliyetinin bulunmadığı, dava konusu patentin buluşunun 1996/00742 nolu patente göre buluş basamağını aşmadığı, Sweco projesine göre de yeni olmadığının kanıtlandığı gerekçesiyle, davacı … … ‘un davasının reddine, diğer davacının davasının kabulü ile davalı adına tescilli 2004/03411 numaralı patentin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 04.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay