“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … ANADOLU FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Anadolu Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk (… Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi) Mahkemesi’nce verilen 11/05/2012 tarih ve 2008/142-2012/142 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının, müvekkilinin TPE nezdinde … numara ile tescilli patentini ihlal edecek nitelikte birebir benzer ürünü üreterek ürünü satışa sunduğunu, davalı adına tescilli olan dava konusu faydalı model belgesine bağlı “taş yünü dolgulu çatı paneli” ürününün yeni olmadığını, müvekkilinin … Patentinin adeta taklidi olan dava konusu faydalı modelin şekil şartlarına uymadığını, açık ve tam olarak tarif edilmediğini ileri sürerek 551 sayılı KHK’nın 154., 156. ve 165. maddeleri gereğince hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin davacının patent hakkından haberdar olmadığı dönemde 2002 yılında fabrikasına makine parkuru kurduğunu, davacının patentinin 04/12/2006 yılında yayınlandığını, davacının patentinin TPE nezdinde yayımından önce müvekkili tarafından iyi niyetli olarak üretildiğini, müvekkilinin faydalı model belgesi bulunan ürünü ile davacı ürününün benzer olmasına rağmen farklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı şirkete ait 01/05/2008 tarihli … numaralı faydalı model belgesinin 551 sayılı KHK’nın 156. maddesi kapsamında daha önce kamuya sunulmuş olduğu ve yenilik unsurunu haiz olmadığı gerekçesiyle davalı adına TPE nezdinde tescilli olan … numaralı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay