“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada …. 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/03/2012 tarih ve 2011/140-2012/62 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin TR 1997/00152 B sayılı “ısınma ve ısıtmada çift hazneli baca sistemi” şeklinde adlandırdığı buluşun yeni olmadığını, aynı sistemi anlatan çeşitli makalelerin evvelce yayınlandığının sabit olduğunu…’nun bu teknolojiyi kapsayan ürünlere yıllardır onay verdiğini, davalı patentinin tekniğin bilinen durumunu aşmadığını ileri sürerek davalı adına tescilli patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca hükümsüzlüğü istenen patentin 10 adet istemden oluştuğu, 1 nolu istemin bağımsız olup diğer istemlerin ana isteme bağlı bulunduğu, 1 numaralı istemin ise yenilik özelliği taşıdığı ancak buluş basamağına ulaşmadığı, tekniğin bilinen son durumunu aşmadığı , aynı zamanda 2-7 numaralı istemler bakımından patentte açıklık ilkesinine uyulmadığı, 9 ve 10 numaralı istemlerin ise yeni olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 04,05 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 13.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay