“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/07/2012 tarih ve 2010/176-2012/81 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … Ltd. Şti. vekili ve davalı … Medikal Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, tıbbı gereçler üreten müvekkilinin … nezdinde tescilli ve … Patent tescili bulunan 2009/03456 nolu patentin sahibi olduğunu, davalıların Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerce düzenlenen ihalelere girerek müvekkili patentine tecavüz teşkil eden ürünü pazarladıklarını, bu durumun yaptırılan tespit neticesinden düzenlenen bilirkişi raporu ile de sabit olduğunu, davalı … Ltd Şti’nin tedarikçi firma, diğer davalı … Medikal Ltd. Şti’nin ise bu şirketin bayisi olduğunu, yine … Ltd. Şti.’nin davalı … Kimya Ltd. Şti’ne satış yetkisi verdiğini, ürünlerin bu firma tarafından satışının sağlandığını belirterek patente tecavüzün tespitine, önlenmesine, durdurulmasına, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Ltd. Şti. ve … Medikal Ltd. Şti vekilleri, dava konusu ürün ile davacının patentli ürününün aynı olmadığını, tecavüzün gerçekleşmediğini belirterek davanın reddini istemişlerdir.


Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, … Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi’nin 2010/76 D.iş sayılı dosyadaki ürünlerin, bir başka değişle dava konusu ürünlerin, davacıya ait patentin koruma kapsamında bulundukları ve patentin ihlali niteliği taşıdıkları gerekçesiyle davanın kabulüne, davacı adına tescilli patentten doğan hakların davalılarca ihlal edildiğinin, davalıların patentle korunan ürünü patent istemlerini ihlal ederek, üretmek, satmak, pazarlamak, ihale ile satmak yoluyla patente tecavüz ve haksız rekabette bulunduklarının tespitine, tecavüzün durdurulmasına ve önlenmesine, patente tecavüz edilerek üretilmiş ürünlere, üretim kalıplarına el konulup toplanmalarına, imhalarına, bu suretle tecavüzün önlenmesine, hükmün ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalı … Ltd. Şti. vekili ve davalı … Medikal Ltd. Şti. vekili ayrı ayrı temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … Ltd. Şti. vekili ve davalı … Medikal Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … Ltd. Şti. vekili ve davalı … Medikal Ltd. Şti. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan ayrı ayrı alınmasına, 14.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay