“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : .FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/06/2012 tarih ve 2009/132-2012/167 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin Sağlık Bakanlığı’na ilaç ruhsat başvuruları yaptığını, müvekkilinin Bistacyl 2.25 gram ve 4.5 gram liyofilize toz içeren flakon ürününün davalıya ait 2008/01346 T4 sayılı patente tecavüz etmediğini, patente konu buluşun, piperasilin-tazobaktam parenteral formülasyonlarda karşılaşılan tanecik oluşumu ile ilgili olduğunu, patente göre buluşun bu tanecik oluşumunun asit şelatlama maddesi kullanılarak çözdüğünü, oysa müvekkiline ait tıbbi ürünlerde asit şelatlama maddesi kullanılmadığını, dolayısıyla bu tıbbi ürünün patent kapsamında kalmadığını ileri sürerek müvekkiline ait ilaçların davalıya ait patente tecavüz etmediğinin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının müvekkiline ait … adlı ilacın jeneriğini üreterek Sağlık Bakanlığı’ na ruhsat başvurusu yaptığını, jenerik ilaçların orjinal ilaçla aynı ya da temelde benzer olması gerektiğini dolayısıyla patente tecavüz olabileceği yönünde kanuni bir karinenin bulunduğunu, 551 sayılı KHK’nın 149. maddesi gereğince müvekkiline noter aracılığıyla bildirim yapılmadan bu davanın açılmasından dolayı dava şartının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, benimsenin bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamı uyarınca davalıya ait … sayılı patentin bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotikle ilgili olarak piperasilinin ve tazobaktamın farmasotik bir bileşime ilişkin olduğu, patentte toplam 37 adet istemin bulunduğu, bunlardan 1 nolu istemin, 34 nolu istemin, 35 nolu istemin ve 36 nolu istemin birer bağımsız istem olduğu, buluşun çözdüğü teknik problem piperasilin ve tazokbaktam bileşimlerinde meydana gelebilecek tanecik oluşumlarını engellemek biçiminde belirlendiği, buluşa göre bu sorunun çözümü için bir aminokarboksilik asit şelatlama maddesinin kullanıldığı, Sağlık Bakanlığı’ndan gelen davalıya ait ruhsat evrakına göre davacıya ait Bistacyl tıbbi ürünlerde aminokarboksilik asit şelatlama maddesinin bulunmadığı, patente tecavüzün söz konusu olabilmesi için patentteki istemlerden birisinin bütün unsurlarının suçlanan üründe bulunması gerektiği gerekçesiyle davacıya ait Bistacyl 2.5 gram ve 4.5 gram liyofilize toz içeren flakon adlı tıbbi ürünlerin davalı adına tescilli … sayılı patente tecavüz etmediğinin tespitine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,05 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 20/01/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay