“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/05/2014 tarih ve 2012/82-2014/103 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına tescilli … sayılı patent belgesinin 1 ve 10 numaralı bağımsız istemleri ile diğer istemlerinin buluş basamağı kriterini taşımadığını, D1, D2, D3, D4, D5, D6 ve D7 dokümanlarından herhangi biri ile D8 ve D9 dokümanının birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu patentteki buluşa kolaylıkla varılacağını ileri sürerek, davalı adına tescilli … sayılı patent belgesinin tüm istemler yönünden hükümsüzlüğünü ve patent sicilinden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin …sayılı patentinin buluş basamağı kriterini taşıdığını, buluş basamağı incelemesinde Avrupa Patent Ofisi tarafından kullanılan problem ve çözüm yaklaşımı gibi objektif değerlendirme yapılması gerektiğini, çeşitli dokümanlardan bazı ifadeler bir araya getirilerek değerlendirme yapılmasının hatalı ve abes olduğunu, patentten geriye doğru gidilerek buluş basamağı incelemesi yapılamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre dava konusu patentin 1 ila 9. istemlerinin D8, D9 ve D10 dokümanlarına göre teknik alanında uzman kişiler için aşikar olduğu, 10 ila 17. istemlerin ise D7 dokümanı ve ortak genel bilgi karşısında aşikar olduğu, bu durumda 551 sayılı KHK’nın 9. maddesi uyarınca tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı adına tescilli patentin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve dava konusu patentte açıklanan buluşun 551 sayılı KHK’nın 9. maddesi anlamında tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleştirilmediğinin anlaşılmasına, dolayısıyla da sözkonusu buluş ile tekniğin bilinen durumunun aşıldığının kabul edilemeyecek olmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 27/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay