“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/09/2010 tarih ve 2004/1047-2010/228 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “…”, “…”, “…”, “…” ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, ayrıca “…” ibareli çok sayıda markasının bulunduğunu, davalının ise bu markalar ile iltibas yaratacak biçimde “…” ibaresinin marka olarak tescili için başvuru yaptığını, müvekkilince bu başvuruya yapılan itirazın davalı kurumca reddedildiğini, oysa müvekkiline ait markalar ile davalı şirket başvurusunun benzer olduğunu, ayrıca müvekkiline ait markaların tanınmış olmaları nedeniyle davalı bavurusunun farklı sınıflarda da tescilinin mümkün olmadığını ileri sürerek, … YİDK’nın 2004-M-1031 sayılı kararının ve davalı adına tescil olunan markanın iptaline, müvekkiline ait “…” markasının tanınmış marka olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, müvekkili kurumun kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı şirket, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait “…” ana unsurlu markalar ile dava konusu başvuru arasında benzerlik bulunduğu, taraf markalarının bir kısım emtia yönünden örtüştüğü, bu emtialar yönünden 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesindeki koşulların oluştuğu, davacıya ait “…” markasının tanınmış marka olduğu yönünde yeterli kanaatin oluşmadığı, dolayısıyla davalı başvurusunun, davacının markalarının kapsamadığı hizmetler yönünden kabulünde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, … YİDK’nın 2004-M-1031 sayılı kararının kısmen iptaline, aynı sınıflar yönünden davalı şirket markasının hükümsüzlüğüne, fazlaya ilişkin istem ile tanınmışlığın tespitine ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı … vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,05 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına, 07/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay