“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada…Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/09/2012 gün ve 2007/167-2012/210 sayılı kararı onayan Daire’nin 15/04/2014 gün ve 2012/18017-2014/7444 sayılı kararı aleyhinde davacılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkillerinden …’ün …’den …’a su götürülmesi ile ilgili olarak “… Su ve Elektrik Projesi-… …-İn. Sisteminden” isimli projenin ve 1996/742 sayılı “….” isimli incelemesiz patent belgesinin sahibi olduğunu, bu projenin hayata geçirilmesi için müvekkili ….’ün proje danışmanı olacak şekilde müvekkili şirket ile davalı şirketin içinde bulunduğu konsorsiyum oluşturulduğunu, projenin bakanlar kurulunda tanıtıldığını, çalışmalara başlandığını, ancak davalı şirketin olumsuz tavırları nedeniyle müvekkili ….’ün konsorsiyum ile proje danışmanlığı sözleşmesinin imzalanamadığını, davalı şirket tarafından müvekkillerinin projeden uzaklaştırıldığını ve davalı şirketin dava dışı …firması ile projeyi üstlendiğini, oysa bu projenin telif hakkının müvekkillerine ait olduğunu, davalıların izinsiz olarak projeyi uygulamaya çalıştıklarını, bunun patent hakkına tecavüz ve haksız rekabet olduğunu ileri sürerek, patent hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tesbit ve meni ile şimdilik 180.000 USD maddi ve 100.000 USD manevi tazminatın temerrüt faizi ile birlikte davalılardan tahsilini ve projenin talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia  ve Görüşleri


Davalı şirket vekili, davacıların dayandığı patent başvurusunun davacı şirkete ait olması nedeniyle diğer davacıların dava açma yetkilerinin bulunmadığını, yine …’e ait olduğu iddia edilen projeye dayalı olarak da diğer davacıların dava açma haklarının bulunmadığını, davaya konu projeye ilişkin müvekkiline ait tescilli patent belgesinin bulunduğunu, davacı tarafın dayandığı projenin eser niteliğinde bulunmadığını, projede ortaya konulan unsurların ….’e ait olmadığını, deniz üzerinde yüzen borularla su nakli konusunun davacılara ait bir fikir ve proje olmadığını, böyle bir çözümün 1980’li yıllardan itibaren bilindiğini, 27.05.1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile müvekkili şirketin projede lider firma olarak belirlendiğini, davacı tarafın patent belgesinde yüzen boru biçimi düz iken müvekkilinin patent belgesinde bombeli olduğunu, ara ağırlıklar, yatay kablo ve askı kabloları, yüzdürme tankı, dibe bağlama kabloları ve kıyı bağlantısı gibi unsurların farlı olduğunu, dolayısı ile müvekkiline ait proje ile davacıya ait projenin farklı olduğunu ileri sürerek, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, davacılar vekili tarafından temyiz edilen karar, Dairemizce onanmıştır.


Davacılar vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacılar vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacılardan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 12/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay