“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/06/2015 gün ve 2010/123 – 2015/118 sayılı kararı onayan Daire’nin 22/06/2016 gün ve 2015/10888 – 2016/6896 sayılı kararı aleyhinde davacı-karşı davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin 06.04.2006 başvuru, 21.11.2006 tescil tarihli ve 2006/… tescil numaralı, buluş sahibi … olan “varak tabakalı cam mozaik” isimli faydalı modelin tüm hak ve yetkilerine sahip olduğunu, davalının “eskitme dokulu renklendirilmiş kesme cam mozaik” başlıklı teknik için 19.07.2006 tarihinde başvuru yaparak, 21.04.2010 tescil tarihli ve 2006/… no ile incelemeli patent aldığını, davalı tarafın patente konu edilen buluşun yenilik özelliği taşımadığını, müvekkiline ait faydalı modelin başvuru tarihinin davaya konu patentten önce olduğunu, dolayısıyla davalıya ait patentin yeni olmadığından hükümsüz sayılması gerektiğini, müvekkilinin faydalı modelini “…” davalının ise ürünlerini “ … ” markası ile ürettiğini, bu sebeple müvekkilinin buluş üzerindeki tekel hakkının ihlal edildiğini, haksız rekabet bakımından zarar gördüğünü ileri sürerek, davalıya ait 2006/… no’lu patentin hükümsüzlüğüne, haksız rekabetin tespiti ile önlenmesine, üretilen veya ithal edilen ürünlere el konularak imha edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş; karşı davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-karşı davacı vekili, müvekkilinin buluşunun yeni olduğunu ileri sürerek, davacı-karşı davalı adına tescilli 2006/… no’lu faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini ve asıl davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, hükme esas alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; … tarafından düzenlenmiş patentlenebilirlik raporunun davacı-karşı davalı adına tescilli faydalı model belgesi için yeniliği ortadan kaldırıcı nitelikte olduğu ve davalı-karşı davacı adına tescilli 2006/03789 no’lu patent belgesinin, davacı-karşı davalı tarafça dosyaya sunulan tek doküman olan 2006/… no’lu faydalı model belgesi karşısında, yenilik ve buluş basamağı kriterlerini muhafaza ettiği gerekçesiyle, asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile, davalıya ait 2006/… no’lu faydalı modelin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine dair verilen kararın davacı-karşı davalı vekili tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı- karşı davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Asıl dava, patent hükümsüzlüğü ile haksız rekabetin tespit ve önlenmesi, karşı dava faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir. Mahkemece, uyuşmazlık konuları hakkında 3 ayrı bilirkişi heyetinden rapor alınmış, ilk heyet, hem patent belgesinin, hem de faydalı model belgesinin tescil şartlarını taşıdığı, ikinci heyet her iki belgenin hükümsüz kılınması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise, karşı davada hükümsüzlüğü istenen 2006/01634 sayılı faydalı model belgesinin yenilik kriterini sağlamadığı belirtilmişse de, raporda somut dayanakları gösterilmeksizin dava konusu faydalı model için … başvurusu ve … tarafından düzenlenen patentlenebilir raporunun yeniliği ortadan kaldırdığı, yine somut bir karşılaştırma yapılmaksızın muhtelif …, … ve İngiliz patentlerinin faydalı modelin yenilik unsurlarını ortadan kaldırdığı ifade edilmekle yetinilmiştir. Bu bakımdan, faydalı model belgesinin istemleri ile bahsi geçen ve yenilik unsurunu kaldırdığı belirtilen tüm dökümanların karşılaştırılması yapılarak Yargıtay denetimine elverişli bir şekilde görüş açıklanması gerekirken soyut ifadelere dayalı bilirkişi raporu esas alınarak karşı davanın kabulüne karar verilmesi yerinde olmamıştır.


Aynı şekilde, asıl dava yönünden mahkemece benimsenen bilirkişi raporunda soyut olarak asıl davada hükümsüzlüğü istenen 2006/… sayılı patent belgesinin “birinci fırınlama” gibi ek teknik unsurlar ihtiva etmesi sebebiyle karşılaştırılan asıl davanın davacısı adına tescilli 2006/… sayılı faydalı model belgesi karşısında yenilik ve buluş basamağını muhafaza ettiği belirtilmişse de söz konusu yenilik ve buluş basamağı unsurları hakkında, dava konusu patentin ilgili olduğu teknik alanda uzman bir bilirkişinin de içinde bulunduğu bilirkişi heyetinden 551 sayılı KHK’nın 9. maddesi uyarınca buluşun, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği, böylece tekniğin bilinen durumunun aşıldığının kabul edilip edilemeyeceği hususunda Yargıtay denetimine elverişli bir rapor alınıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Mahkemece, 551 sayılı KHK’nın 7. ve 9. maddesinde belirtilen şekilde bir değerlendirme içermeyen bilirkişi raporu benimsenerek eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden, bu yönlere ilişkin davacı- karşı davalı vekilinin karar düzeltme istemleri yerinde görülerek, Dairenin 22.06.2016 gün 2015/10888 E.- 2016/6896 K. sayılı onama ilamı kaldırılarak yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.


SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı- karşı davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairenin 22.06.2016 gün, 2015/10888- 2016/6896 E.K. sayılı onama ilamının kaldırılarak mahkeme kararının davacı- karşı davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 01/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay