“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : İSTANBUL (KAPATILAN) 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
DERİ VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü davası için, taraflar arasında görülen davada .Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/06/2016 tarih ve 2014/256-2016/147 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, dava konusu “Hafifleştirilmiş bir yüzük üretim yöntemi ve bu yönteme göre üretilen bir yüzük” başlıklı incelemesiz patentin davalı adına TPE nezdinde tescil edildiğini, dava dışı Socıete De Fabrıcatıon Maty S.F.M şirketi adına tescilli olduğu anlaşılan davaya dayanak, WO 2007/099221 A1 nolu patente ilişkin tescilin WIPO tarafından 07/09/2007 tarihinde yayınlanarak kamunun erişimine açıldığını, davaya konusu incelemesiz patent ile davaya dayanak patentin birlikte değerlendirildiğinde davalıya ait patentin tescil kriterlerini taşımadığını, yenilik vasfı bulunmadığını ileri sürerek davalı adına TPE nezdinde TR 2011/09820 B numarasıyla tescilli incelemesiz patentin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, dayanak yurt dışı patentin mahkeme için geçerli olabilmesi için, mahkeme tarafından ilgili kurumlar aracılığı ile celbedilmesi ve tercümesinin yaptırılması gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davaya konu patentin tüm istemlerinin yenilik unsuru taşımadığı gibi tekniğin bilinen durumu aşmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 15/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay