“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … … 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … … 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/10/2015 tarih ve 2013/47-2015/125 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı/karşı davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı/karşı davalı vekili, davalıların 2009/07288 kod numaralı “…” isimli patent belgesini … nezdinde 21.06.2013 tarihinde tescil ettirdiklerini, davalıların ihtarname ile kendilerine ait patentin izin ve onayları alınmadan “…” gibi adlar altında kullanıldığını, patentten kaynaklanan hakların ihlalinin durdurulmasını talep ettiklerini, ancak patentin tescil edilebilirlik kriterlerini haiz olmayıp, yenilik ve buluş basamağı unsurlarını taşımadığını, istemlerinin açık ve özlü bir şekilde kaleme alınmadığını, tarifnamede yazılı olmayan hususların istemlenmek suretiyle patent konusunun başvuru kapsamını aştığını ileri sürerek davalılar adına tescilli patentin hükümsüzlüğünü; karşı davanın reddini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar/karşı davacılar vekilleri, ayrı ayrı, dava konusu patentin içeriği ve çalışma şeklinin davacı tarafından “…” adı altında hukuksuz bir şekilde 2010 senesi Ağustos ayından itibaren kullanıldığını, davacının patenti alım sürecinde araştırma ve inceleme raporlarına yapmış olduğu itirazların … Patent Enstitüsünce reddedildiğini savunarak davanın reddini; karşı dava yönünden ise davacı/karşı davalının müvekkiline ait TR 2009/07288 no.lu patenti içermekte olan tüm servislerinin ve kullanımlarının durdurulmasını talep ve dava etmiştir.


Fer’i müdahil vekili, hükümsüzlük davasının kabulünü, karşı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, dava konusu 2009/07288 numaralı patentin kıyaslanan dokümanlar karşısında yeni olduğu ve buluş basamağı içerdiği, “…” uygulamasının TR2009/07288 patentinin 1. istemini eşdeğerler yoluyla ihlal ettiği gerekçesiyle, hükümsüzlük davasının reddine; karşı davanın kabulü ile, davacı/karşı davalının davalı/karşı davacıların tescilli patentine konu “…-…”, “…” isimli servis ve kullanımlarının durdurulmasına karar verilmiştir.


Kararı, davacı/karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı/karşı davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı/karşı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 35,10 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 05/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay