“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/…/2011 tarih ve 2006/239-2011/174 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin düdüklü tencere kapağına ilişkin geliştirdiği kilitleme mekanizmasının tescili amacıyla 05.05.2003 tarihinde Türk Patent Enstitüsüne başvurduklarını, davalının ise düdüklü tencere kapağına ilişkin patentine tecavüz edildiğinden bahisle dava açmayı düşündüğünü öğrendiklerini ileri sürerek, 551 sayılı KHK’nın 149.maddesi uyarınca eylemlerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil edip etmediğinin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin …’ye 27.11.2000 tarihinde başvuruda bulunduğunu, patent başvurularının yeni bir teknik olduğunu, davacının ise müvekkilinin ürettiği kapağı birebir taklit ettiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının ürettiği ürünün davacı patenti kapsamında kaldığı noktasında uyuşmazlık bulunmadığı, taraflar arasında görülen ve Yargıtay’dan geçerek kesinleşen 2006/135 esas, 2008/164 sayılı karar ile tarafların patentlerinin farklı olduğunun kabul edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,… TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 18.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay