“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/06/2015 tarih ve 2013/45-2015/126 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin cep ve cep ibaresine ekli ibarelerden oluşmuş çok sayıda tescilli markasının olduğunu, davalı adına tescilli “…”, “…”, “…”, “…”, “…” markalarının davalı tarafından kötüniyetli olarak tescil edildiğini ve kullanılmadığını ileri sürerek davalıya ait markaların hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; müvekkilinin dava konusu markaları ilgili sınıflarda etkin bir şekilde kullandığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; 2000/10768 nolu “…” markasının bilgisayar programında kullanıldığının tespit edildiği, davalının kötüniyetinin kanıtlanamadığı, tescil tarihinden itibaren de 13 yıl geçtiği ve davacının bu marka karşısında sessiz kaldığı, diğer markaların ise ciddi, kesintisiz ve etkin şekilde kullanıldığının ispat edilemediği gerekçesiyle 2000/10768 no’lu markanın hükümsüzlüğüne yönelik talebin reddine, 1999/021937, 2000/05329, 2000/010769, 2000/10770 nolu markaların iptaline karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 07/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay