Faydalı Model verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde itiraz ücretini ödeyerek üçüncü kişiler patente itiraz edebilir.

İtiraz aşağıdakileri içerecek şekilde yazılı olarak yapılır.

– İtiraz edenin kimlik ve iletişim bilgileri.
– İtiraz eden vekil atamışsa vekaletname ile vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
– İtiraz edilen patentin numarası, buluş başlığı ve patent sahibinin adı, soyadı.
– İtirazın gerekçeleri ve bu gerekçeleri kanıtlayan bilgi veya belgeler.
– İtiraz ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

Kanuna uygun olarak yapılan itirazlar patent sahibine bildirilerek, görüşlerini bildirebilmesi ve
gerektiğinde tarifname, istem veya resimlerinde değişiklik yapabilmesi için bildirim tarihinden
itibaren üç ay süre verilir. İtiraz, patent sahibinin görüşleri ve varsa patentte değişiklik talepleri de
dikkate alınarak, Kurul tarafından incelenir.

Kurul, patentin veya değiştirilmiş halinin Kanuna kısmen uygun olduğu görüşündeyse, patentin bu
kısım itibarıyla devamına karar vererek değişiklik yapılması istenen kısımları açık bir şekilde
belirtir. Patent sahibi bu kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, kararda belirtilen görüşleri
ve değişiklik yapılması istenen hususları dikkate alarak ve patentin kapsamını aşmamak şartıyla
yeniden düzenlenmiş tarifname, istem ve varsa resimleri Kuruma teslim eder.

Söz konusu değişikliğin yapılmaması veya yapılan değişikliğin kabul edilmemesi halinde patentin
hükümsüzlüğüne karar verilir. Söz konusu değişikliklerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi
halinde ise Kurum patentin değiştirilmiş haliyle devamına karar verir.

Kurul, itirazlara ilişkin olarak yaptığı inceleme sonucunda patentin mevcut haliyle devamına karar
verirse nihai kararı patent sahibine ve itiraz edene bildirilerek, Karar Bültende yayımlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir