Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren teknik yönetmeliğin de sunulması zorunludur.

GARANTİ MARKASI VE ORTAK MARKA (KHK MADDE 54-55) Garanti Markası (Madde 54) Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok işletme tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır. Ortak Marka (Madde 55) Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir. Ortak marka gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar. Bu nedenle ortak markanın sahibi, işletmeler topluluğudur. Ortak markanın sahipleri, ortak markanın tescili için birlikte hareket ederler. Garanti Markası ve Ortak Marka Teknik Yönetmeliği . Yönetmelikle ilgili muayyen esaslar 56. maddede düzenlenir. 

57. maddenin 2. fıkrasından çıkan sonuca göre; sadece değişiklikler değil ayrıca teknik yönetmeliğin içeriği de en baştan itibaren kamu düzenine ve genel ahlaka uygun olmalıdır. Garanti markası teknik yönetmeliği; markada garanti edilen mal ve hizmetlerin ortak özelliklerini, markanın kontrol edilme şekillerini ve gerektiğinde uygulanacak cezaları içermek zorundadır (Madde 56(2)). Ortak marka teknik yönetmeliğinde, markayı kullanma yetkisine sahip işletmeler belirtilmelidir (Madde 56(2)). Garanti ve Ortak Markalarının Değerlendirilmesi Başvuru ile birlikte teknik yönetmeliğin verilmesi gerekir. Ofis, içeriğin yasal gerekliliklere uygun olup olmadığını inceler (Madde 58). Yönetmelikte yapılacak her türlü değişikliğin Enstitü onayından geçmesi gerekir. Bununla birlikte, garanti markaları ve ortak markaların başvuruları, büyük ölçüde ticaret ve hizmet markalarıyla aynı işlem ve şartlara tabidir. 

Garanti markası ve diğer markaların değerlendirilme aşamasındaki farklar garanti markasının özel bir amacı olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü garanti markası, üretim metodu, coğrafi kaynak ve belirli koşulların sağlandığına dair bir garanti sunmaktadır. İçerisinde baskın unsur olarak coğrafi kaynak ya da üretim metodu belirten bir ibarenin kullanıldığı bir markanın tescil edilmesi de mümkündür. Bununla birlikte, marka, tanımlayıcı bir ibareyi veya ticaret alanında herkes tarafından kullanılan bir ibareyi münhasıran içermemelidir. Örneğin; bir kelime markası olarak, “%100 saf doğal yün” ibaresi doğrudan tanımlayıcı olduğu için reddedilecektir.

 Ancak; bir logo, sembol ya da en azından bir işaret barındıran “%100 saf doğal yün” şekil/kelime kombinasyonundan oluşan garanti markası, ticaret ve hizmet markalarında ayırt edicilik açısından yeterli görülmeyen bir grafiksel gösterimi olsa da, garanti markası olarak tescil edilebilir. Ancak; bu ifade, garanti markası sahibinin tanımlayıcı ibare üzerinde bir monopol hakkı elde ettiği manasına gelmez. Çünkü 12 inci maddeye göre, marka sahipleri ticari ve sınai hayata dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, üçüncü kişilerin tanımlayıcı ibareleri kullanmalarını engelleyemezler. Bu nedenle anlaşmazlık halinde(iki garanti markası veya garanti markası ve ticaret/hizmet markaları arasında) iki markanın sadece tanımlayıcı unsurlarının benzer olduğu durumlarda bu unsur garanti markasının baskın ibaresi olsa da karıştırılma ihtimali ileri sürmek yeterli olmayacaktır. 

Karıştırılma ihtimali, 12 inci maddenin amacına uygun olarak gerekli tüm şartları ve ürünlerin ortak özelliklerini garanti eden tanımlayıcı unsurların özel fonksiyonları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Garanti markası, tüketici nezdinde garanti olarak algılandığından, teknik yönetmeliğinde belirtilen kalite standartları, tarafsız kişiler ve/veya kamu otoriteleri tarafından sağlanmadığı durumda tüketiciler açısından yanıltıcı olabilmektedir. Teknik yönetmelik, markanın içeriğine veya verdiği mesaja aykırı şartlar içeriyorsa, bu durumda da, başvuru yanıltıcı olacaktır. Örneğin; “%100 saf doğal yün” ibareli garanti markasının teknik yönetmeliğinde, sadece %90 saf doğal yünün kaliteyi sağlayacağı belirtiliyorsa, markanın vaat ettiği %100 oranıyla uyumsuzluk olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir