Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK
(90/396/AT)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı kapsamına giren ve kullanılacak olan gaz tipleri ve karşılık gelen tedarik basınçları Bakanlık tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilen gaz yakan cihazların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.


Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Bundan sonra ‘cihazlar’ diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105°C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,
b) Bundan sonra “donanımlar” diye anılacak olan; cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını,kapsar.
(2) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanan cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.


Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Gaz Yakan Cihazın Normal Kullanımı: Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda, bir cihazın “normal kullanımı”, imalatçının talimatlarına göre, doğru olarak tesis edilmesi ve düzenli olarak bakımının sağlanmasını, gaz yakıt kalitesindeki normal sapmalar ve besleme
basıncındaki normal dalgalanmalar altında kullanılmasını, üretim amacına uygun olarak veya öngörülebilecek şekilde kullanılmasını,
c) Gaz Yakıt: l bar basınç altında 15°C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı,
ç) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
d) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
e) Üye Devletler: Avrupa Birliğine Üye Devletleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Emniyet, Standartlar, Piyasaya Arz ve Piyasa Gözetim ve Denetimi
Emniyet hükümleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan cihazlar ve donanımlar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–I)’de belirtilen, kendilerine uygulanabilir temel gereklere uygun olmak zorundadır.
(2) Bakanlık aşağıdaki durumlardan birine uyan cihazların ve donanımların, bu maddenin birinci fıkrasında geçen temel gereklere uygun olduğunu kabul eder.
a) Kendilerine uygulanabilen ve referans numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış standartları uygulayan ve referans numaraları Bakanlık tarafından yayımlanmış ulusal standartlara uygunluk.
b) Uyumlaştırılmış standartların olmadığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen, kendilerine uygulanabilen ulusal standartlara uygunluk.


Atıf yapılan standartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen temel gereklere uygun olan ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ulusal standartların metinleri, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir. Komisyon söz konusu
ulusal standartların uygunluk varsayımını karşıladığını bildirirse, bu standartların referans numaraları Bakanlık tarafından yayımlanır.
(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen standartların, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen temel gerekleri karşılamaması halinde, durum gerekçeleri belirtilerek Müsteşarlık aracılığıyla Bakanlık tarafından,
98/34/EEC Direktifi uyarınca kurulan komiteye iletilir.

Piyasaya arz, piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde bahsedilen uygunluk değerlendirme işlemlerinden geçmiş ve 11 inci maddesinde belirtilen CE uygunluk işaretini taşıyan cihazların piyasaya arzı veya hizmete sunulması
yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.
(2) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde tanımlanmış donanımlardan, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenen uygunluk değerlendirme belgesi bulunanların piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.
(3) Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır ve CE uygunluk işareti taşıyan bir cihazın normal olarak kullanıldığında kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atması hususunda kesin belirtilerin bulunduğu tespit edildiğinde, bu cihazların piyasadan toplatılması veya piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde gerekli bütün önlemler alınır. Bakanlık, aldığı önlemleri Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir. Söz konusu bildirimde, alınan önlemlerin gerekçeleri gösterilirken özellikle ürünün uygunsuzluğunun aşağıda belirtilen hususlardan birisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirtilir.
a) Cihazın, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında atıfta bulunulan standartlara ve dolayısıyla Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–I)’deki temel gereklere uygun olmaması,
3
b) Sözü edilen standartların yanlış uygulanmış olması,
c) Sözü edilen standartların yetersiz olması.
(4) Cihazın piyasaya arzını veya hizmete sunulmasını kısıtlayıcı nitelikte alınan kararlar gecikmeksizin Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve ilgili tarafa, gerekçeleri, karara karşı başvurulabilecek yasal yollar ve süreler de belirtilmek koşuluyla bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Uygunluk Değerlendirmesi, CE Uygunluk İşareti,
Onaylanmış Kuruluşlar ve Cezai Hükümler
Uygunluk değerlendirme usulleri
MADDE 8 – (1) Seri olarak üretilen cihazların uygunluk değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 1 inci maddesine göre yapılan AT tip incelemesi.
b) Cihazların piyasaya arzından önce imalatçının aşağıdaki yöntemlerden birisini seçerek yapacağı uygunluk değerlendirmesi.
1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 2 nci maddesine göre AT tip uygunluk beyanı.
2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 3 üncü maddesine göre AT tip uygunluk beyanı (Üretim Kalite Güvencesi).
3) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 4 üncü maddesine göre AT Tip uygunluk beyanı (Ürün Kalite Güvencesi).
4) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 5 inci maddesine göre AT doğrulaması.
(2) Cihazın yalnız bir adet ya da az miktarlarda üretilmesi durumunda, imalatçı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 6 ncı maddesine göre AT birim doğrulamasını seçebilir.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra, imalatçı bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre CE uygunluk işaretini iliştirir.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler, CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve gerektiğinde uygunluk beyanının düzenlenmesi hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen donanımlara da uygulanır. Nihai cihazın temel gereklere uygunluğunu sağlamak için, donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belge imalatçı tarafından düzenlenir ve donanımlarla birlikte sunulur.
(5) Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili bütün kayıtlar ve yazışmalar Türkçe veya onaylanmış kuruluş tarafından kabul edilen bir dilde yapılır.


Onaylanmış kuruluşların tayini
MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını bu Yönetmelik ve 15/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

CE uygunluk işaretinin kullanılmasına ve cihazlara iliştirilmesine dair esaslar
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–III)’te gösterilen CE
Uygunluk İşareti ve kayıtlar, bu Yönetmelik ile 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, cihazın üzerine veya cihazda bulunan bilgi plakasına kolayca görülebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Söz konusu bilgi plakası yeniden kullanılamayacak şekilde tasarımlanmalıdır.
(2) Cihaza, CE uygunluk işaretinin şekli ve anlamı konusunda üçüncü kişileri yanıltacak başka işaretler iliştirilmez. Başka düzenleme ve standartlara uygunluğu gösteren işaretler, CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde
cihaza veya bilgi plakasına iliştirilebilir.
(3) Cihazın CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören başka yönetmeliklere de tâbi olması durumunda, CE uygunluk işareti cihazın söz konusu diğer yönetmelik hükümlerine de uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi öngördüğü ve bu dönem içinde imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti cihazın sadece imalatçının uygulamayı seçtiği yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmeliğin ilgili
hükümleri ve diğer ayrıntılar cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı, kullanma kılavuzu veya bilgi plakasında verilir.


Usulsüz olarak iliştirilmiş CE uygunluk işareti
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;
a) CE uygunluk işaretinin cihaza usulsüz olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, cihazın CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından bildirilen hususlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.
b) Uygunsuzluğun devamı halinde, Bakanlık kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde söz konusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedbirleri alır.


Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 12 – (1) Bakanlık cihazlar ve donanımlarının piyasa gözetimi ve denetimini 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.


Cezai hükümler
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe diğer düzenlemelerde yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
5
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
6
EK-I


TEMEL GEREKENLER

Ön Açıklama
Donanıma bağlı risklerin varolması durumunda, bu Ekteki cihazlara yönelik gerekli koşullardan doğan yükümlülükler donanıma da uygulanır.
1. GENEL ŞARTLAR
1.1. Cihazlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlandığı biçimde ve normal koşullarda kullanıldığında güvenli bir şekilde çalışarak insanları, evcil hayvanları ve malları tehdit etmeyecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir.
1.2. Piyasaya sürüldüğünde:
 Tüm cihazlarla beraber montaj yapan kişiye yönelik teknik talimatname verilmelidir.
 Tüm cihazlarla beraber kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatı verilmelidir.
 Tüm cihazlar ve bunların ambalajları uygun uyarı bilgilerini taşımalıdır.
Talimatlar ve uyarı bilgileri Türkçe veya cihazın gönderileceği üye devletin resmi dilinde ya da dillerinde yazılmalıdır.


1.2.1. Montajı yapana yönelik teknik talimatlar, montaj, ayarlama ve servisin doğru yapılmasını ve cihazın güvenle kullanılmasını sağlayacak bütün bilgileri içermelidir.
Talimatlar özellikle:
 Kullanılan gazın türünü,
 Kullanılan gazın besleme basıncını,
 Aşağıdaki koşullar için gerekli temiz hava akışını,
 Yanma havası beslemesi için,
 Madde 3.2.3.’te belirtilen donanıma sahip olmayan cihazlar kullanıldığında tehlikeli yanmamış gaz karışımlarının oluşumunu engellemek için,
 Yanma ürünlerinin dışarı atılma koşullarını,
 Cihazların bitmiş şekliyle ilgili temel gereklere uygunluğunun sağlanmasını desteklemek amacıyla cebri üflemeli brülörlerle teçhiz edilecek ısıtma elemanlarına, ait özellikler,montajla ilgili gereksinimler ve yerine göre imalatçı tarafından önerilen kombinasyonların
listesini içermelidir.


1.2.2. Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatlarını, güvenli kullanım için gereken tüm bilgiyi içermeli ve özellikle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının dikkati çekilmelidir.
1,2,3, Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.
1.3. Cihazın bir parçası olacak donanım, talimatlara uygun şekilde monte edildiğinde öngörülen amaçları doğru olarak yerine getirebilecek şekilde tasarımlanmış ve üretilmiş olmalıdır. İlgili donanıma yönelik montaj, ayar, işleyiş ve bakım talimatları sağlanmalıdır.


2. MALZEMELER
2.1. Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları mekanik,kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.
2.2. Güvenlik açısından önem arz eden malzemelerin nitelikleri cihazların imalatçısı veya tedarikçisi tarafından garanti edilmelidir.


3. TASARIM VE KONSTRÜKSİYON


3.1. Genel
3.1.1. Cihazların konstrüksiyonu, normal olarak kullanıldıklarında, güvenlik unsurunu tehlikeye sokabilecek kararsızlık, şekil bozukluğu, kırılma veya aşınma oluşmayacak şekilde yapılmalıdır.
3.1.2. Cihazların ilk çalıştırılmalarında ve/veya kullanım esnasında ortaya çıkan yoğuşma cihazların güvenliğini etkilememelidir.
3.1.3. Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, dış nedenlerden kaynaklanan bir yangın durumunda patlama riskini asgari düzeye indirecek şekilde yapılmalıdır.
3.1.4. Cihazların konstrüksiyonu, gaz devresine su ve istenmeyen hava sızıntısı oluşmayacak şekilde yapılmalıdır.
3.1.5. Yardımcı enerji kaynağındaki normal dalgalanmalar halinde, cihazlar güvenli olarak çalışmaya devam etmelidir.
3.1.6. Yardımcı enerji kaynağında oluşan anormal dalgalanmalar ve kesintiler ile enerjinin tekrar eski haline gelmesi güvensiz bir durum yaratmamalıdır.
3.1.7. Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, elektrik kaynaklı tehlikeleri önleyecek şekilde yapılmalıdır. Uy