Hizmet Belgelendirme Yönergesi hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönerge; Türk Standardları Enstitüsü tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili Türk Standardlarına ve/veya Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanmış olan kriterlere göre belgelendirilmesi, belgelerin kullanma usul ve esaslarının
düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Türk Standardları Enstitüsü’nün Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi alanında yapacağı tüm belgelendirme faaliyetlerini kapsar.


Hukuki dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Türk Standardları Enstitüsü’nün 132 Sayılı kuruluş Kanununun 2. maddesinin (I) bendine dayanılarak hazırlanmıştır


İKİNCİ BÖLÜM


Kısaltmalar ve TariflerBu yönerge içerisinde geçen kısaltma ve tarifler


MADDE 4 – (1) Yönetim Kurulu:Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu.
(2)TSE:Türk Standardları Enstitüsü.
(3)ÜBM:Türk Standardları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı.
(4)Yönerge:Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesi.
(5)İlgili Hizmet Belgelendirme birimi: Hizmet belgelendirmesi yapmak üzere yetkilendirilmiş müdürlük ve temsilcilikler.
(6)Başvuru Sahibi (Kuruluş):ÜBM’nin öngördüğü yükümlülükleri üstlenerek, bir hizmetin belgelendirilmesi amacıyla TSE’ye başvuran gerçek veya tüzel kişi.
(7)Belge Sahibi (Kuruluş):ÜBM’nin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirerek, ilgili Standarda veya Kritere uygun olan hizmetler için belge almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişi.
(8)Sözleşme:Hizmet belgelendirme markasını kullanma hakkı verilmek üzere kuruluş yetkilisiyle ÜBM Başkanı veya ÜBM Başkanının yetkilendirdiği birim yöneticisi arasında imzalanan anlaşma.
(9) Standard:Türk Standardı
(10)Kriter:TSE tarafından yayınlanmış, belgelendirme amacıyla kullanılabilecek standardın bulunmadığı konularda, standard yayınlanıncaya kadar mevcut teknolojik bilgi seviyesi, hizmetin özellikleri ve ülkemizin şartları dikkate alınarak belgelendirmeye esas
teşkil etmek üzere TSE Standard Hazırlama Merkezi tarafından hazırlanan doküman.
(11)Belge (Hizmet Yeterlilik Belgesi): Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesine esas teşkil eden Standard/kriter şartlarını sağlayan kuruluşlar için bu yönerge ve ÜBM kalite sistemi kapsamında yürütülen belgelendirme işlemlerine bağlı olarak düzenlenen doküman
(12)Özel İnceleme: Özel talep üzerine başvuru sahibi kuruluşa belge vermek amacıyla yapılmayan, inceleme sonucunun tutanak ve/veya bir rapor ile belirtildiği incelemedir.
(13)Gün:Bu yönerge içerisinde süre olarak verilen tüm gün ibareleri takvim günüdür. Son günün tatil gününe gelmesi durumunda ise takip eden ilk iş günü işlem yapılır.
(14)Belge Kapsamı:Kuruluşun hangi imalatçı/ithalatçının hangi markaları için hangi Türk standardına veya kritere uygun olarak hizmet verdiğini gösteren bilgi
(15)Fiziki eksiklik:Kuruluşun hizmet yerinde tekrar inceleme yapılarak kapatılabilecek uygunsuzluk
(16)Doküman eksikliği:Kuruluşun hizmet yerinde tekrar inceleme yapılmaksızın, dokümanları incelenerek kapatılabilecek uygunsuzluk Revizyon No:01 3/18


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Organlar
İnceleme uzmanı/uzmanları
MADDE 5 – (1) Kuruluşların hizmet yerlerinde bu yönerge esasları çerçevesinde, uzmanı olduğu Türk Standardına/kriterine uygunluk incelemeleri gerçekleştirmek ve sistem dokümanlarını kullanarak raporlamak için görevlendirilmiş kişi/kişilerdir.
(2) İnceleme uzman/uzmanları uzmanlar havuzundan seçilerek görevlendirilir.


Belgelendirme hakkında karar veren uzman
MADDE 6 – (1) İnceleme uzmanının değerlendirme sonucuyla ilgili tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde karar veren, ÜBM Başkanı veya yetkilendirdiği yönetici tarafından görevlendirilen TSE bünyesinde görev yapmakta olan ve belgelendirme hizmetleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi kişidir. Belgelendirme hakkında  karar veren uzman, bu yönerge esasları çerçevesinde, belgelendirme birimlerinden intikal eden inceleme formlarıyla uygulama konusunda sunulan hususları teknik olarak değerlendirir ve nihai karara bağlar.


İtiraz ve şikayet komitesi
MADDE 7-(1) Bu yönergenin esasları çerçevesinde, tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde, ÜBM tarafından teklif edilen ve TSE Başkanı tarafından atanan, TSE bünyesinde görev yapmakta olan kişilerden oluşan ve ÜBM tarafından yürütülen belgelendirme hizmetleriyle ilgili itiraz, şikayet ve uyuşmazlıkları karara bağlayan karar organıdır.


Sözleşme ve belge onay makamı
MADDE 8 -(1) Hazırlanan sözleşme ve belgeler ÜBM Başkanı veya ÜBM Başkanının yetkilendirdiği birim yöneticisi.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Başvuru Şartları ve Kabulü
Başvurunun yapılması
MADDE 9

(1) Kuruluşların başvuruları, başvuru formu veya talep dilekçesiyle alınır.
Hizmet Belgelendirme Birimlerinin belirlenen çalışma alanlarının (hinterlandlarının) dışında belgelendirme yapabilmeleri için ÜBM Başkanı veya Hizmet Belgelendirme Grup Başkanının yazılı izni gereklidir.


(2) Başvuru aşamasında, başvuru çeşidine göre istenecek dokümanlar Tablo1’de verilmiştir.


(3) Başvuru formu kuruluş yetkilisi veya yetkilendirdiği bir temsilci tarafından imzalanır. Başvuru formunu imzalayarak ilgili Hizmet Belgelendirme birimine ulaştıran kuruluş bu yönerge hükümlerini kabul etmiş sayılır.


(4) Kuruluşun hizmet verdiği adreste birden çok kuruluşun faaliyet göstermesi halinde, bir kuruluşun müracaatı kabul edilir. Aynı hizmet yeri adresinde hizmet veren birden fazla kuruluş belgelendirilmez. Bununla beraber bir kuruluşun hizmet adresi başka bir kuruluşun merkez adresi olamaz.


(5)Sözleşmeye dayalı iş yapan (peyzaj, temizlik, endeks okuma, vb.) kuruluşlarda hizmet yeri adresi olarak merkez adresi Hizmet Yeterlilik Belgesine yazılır. Bu durumda kuruluşların merkez adreslerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin
Korunması Genel Müdürlüğü veri tabanına kayıtlı olması ve bu adres için şirket (COKEY) numarası alması gerekmektedir. Kuruluşun incelenen hizmet yeri adresinin sözleşmede yer alması şartıyla Hizmet Yeterlilik Belgesine yazılması istenirse “…… standardına uygun,………. adresinde hizmet vermektedir” ibaresi belge kapsamına yazılabilir. Bu işlem Revizyon No:01 4/18
için kuruluşun hizmet adresinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü veri tabanına kayıtlı olmasına ve bu adres için şirket (COKEY) numarası almasına gerek yoktur.


(6) Kuruluşlar aynı adres ve aynı ünvan için birden çok belge talebinde bulunabilir.
(7) Bir başvuru formuyla aynı hizmet yeri için birden fazla standard/kriter konusunda başvuru yapılabilir. Farklı hizmet yerlerinin belgelendirilmesi için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Şubeler için ayrı belge düzenlenir bu nedenle şubesi olan kuruluşlardan her şube için başvuru formu istenir.


(8) Başvurunun kabulü için avans ücreti yatırılmalıdır, avans ücreti yatırılmış olan başvurular işleme alınır, eksik evraklar inceleme sırasında tamamlanabilir. Eksik evrakla belgelendirme işlemi sonuçlandırılmaz. (9) Kamu kuruluşlarından başvuru formu ve belgelendirme giderleri avansının ödendiğini gösteren belge talep edilir.


(10) Kuruluş ve bu kuruluşun yetkili servisi olduğu firma arasında noter huzurunda yapılmış sözleşmenin aslı ya da ıslak imzalı sözleşmeyle tarafların noterden onaylı imza sirkülerinin fotokopisi talep edilir. Vekiller için noter onaylı vekaletnamenin ve imza
sirkülerinin fotokopisi gerekmektedir.


(11) Kuruluşun kendi ürettiği ürüne servis hizmeti vermesi durumunda başvuru sırasında Marka Tescili ya da kuruluşun marka tesciline başvuruda bulunduğunu gösteren ürün için başlatılmış ve ön araştırması yapılmış olduğunu ifade eden bir yazı aranır. Tescil işlemlerinin tamamlanması için belgelendirme tarihinden itibaren bir yıl süre verilir. Ancak, bu süre sonunda marka tescil işleminin sonuçlanmamış olması halinde belge yenileme işlemi yapılmaz. Marka tescil işlemi olumsuz sonuçlanan firmaların, yeni bir marka için tescil başvurusu yaptıklarına dair yukarıda bahsedilen bir yazıyı ilgili Hizmet Belgelendirme Birimine sunmaları durumunda bir sefere mahsus olmak kaydıyla bir (1) yıl süre verilir. Kuruluş tescil edilmiş farklı bir markaya göre belge düzenlenmesini talep etmesi halinde belge yeni markaya göre düzenlenir.


(12) Kuruluş dağıtıcı/distribütör durumunda veya kendi ithal ettiği ürüne servislik verecek ise bu ürünün tüm sorumluluğunu üstlendiğini gösteren bir taahhütnameyi başvuru sırasında teslim etmelidir.

(13) Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecek kuruluşun merkez ve inceleme yapılan hizmet yeri adresinin (kamu kurumları ve sözleşmeye dayalı hizmet verenler hariç) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü veri tabanına kayıtlı olması ve bu adres için şirket (COKEY) numarası alması gerekmektedir. Hizmet Yeterlilik Belgesi verilen veya verilecek kuruluşun tüm bilgileri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır. Bu nedenle inceleme yapılan hizmet yeri adresi için şirket (COKEY) numarasını almamış hiç bir kuruluşa belge verilemez. Bir başka deyişle Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenebilmesi için sistem dokümanları üzerinde belirtilen adresin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nden alınan şirket (COKEY) numarası adresi ile birbirini tutması gerekmektedir.


(14) Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecek kamu kuruluşlarından şirket (COKEY) numarası istenmez. Kamu kuruluşları ÜBM Başkanlığı tarafından oluşturulan veri tabanına merkez ve hizmet adresini kayıt ettirmek zorundadır. Kamu kurumlarının Hizmet Yeterlilik
Belgesi üzerine yazılacak merkez ve hizmet adresleri bu veri tabanından alınır.


(15) Hizmet belgelendirme birimlerinin hizmet verdiği standardlar/kiriterler TSE ORG TR adresinde açıklanmıştır. Bu standardlar/kiriterler dışında başvurunun kabul edilebilmesi için ÜBM Başkanlığının onayı gerekir. ÜBM, belgelendirme yapma imkanının bulunmadığına karar verdiği konularda, ÜBM Başkanının onayıyla belgelendirme yapmayı reddeder. ÜBM Başkanlığının reddettiği konularda belgelendirme yapılamaz.Revizyon No:01 5/18


(16) Kuruluş tarafından başvurunun yapılması ve bu başvurunun kabul edilmesi belgelendirme sürecinin olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmemektedir.
(17) Kuruluş yetkili servislik hizmeti dışındaki konularda başvuruyorsa Tablo 1’de belirtilen 7 ve 8 numaralı dokümanlar dışında tanımlanan tüm dokümanları getirmelidir.
(18) İmalatçı, olumlu sonuçlanan TSE ve/veya TSEK incelemesi üzerinden 1 (bir) yıl geçmeden TSE ve/veya TSEK belgeli ürüne yönelik Hizmet Yeterlilik Belgesi başvurusunda bulunursa imalatçı kuruluşun imalat adresindeki hizmet yerinde inceleme yapılmadan belge düzenlenir. Bu sırada imalatçı kuruluştan belgelendirme yapılacak standardların/kriterlerin ve bu yönergenin öngördüğü dokümanlar alınır. Bu tür kuruluşlara mali hususlar, bu yönergenin 38. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği şekilde uygulanır.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Uygulanan İşlemler
İlk inceleme
MADDE 10-(1) Bu yönerge esasları çerçevesinde ilgili Türk Standardına/kriterine göre başvurunun kabul edilmesinin ardından inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından yapılan belgelendirme incelemesidir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme
gerektirir.


Değerlendirme
MADDE 11-(1) İnceleme uzmanı veya uzmanları hizmet yerinde inceleme yapıldığını gösteren inceleme raporunu değerlendirme sonucunu belirterek belgelendirme hakkında karar verecek uzmana sunar. Verilen belgelendirme hakkında karara göre işlem yapılır.


İnceleme olumsuzlukları
MADDE 12

(1) Yapılan incelemelerde ortaya çıkan eksilikler, fiziki ve doküman eksilikleri olarak ikiye ayrılır.


(2) Fiziki eksiklik tespit edilmesi durumunda inceleme sonucu olumsuz olarak sonuçlandırılır. Kuruluşun, söz konusu fiziki eksiklikleri ortadan kaldırdığını yazılı olarak bildirmesi halinde, inceleme üzerinden 3 (üç) ay geçmemişse sadece incelemede tespit edilen
eksiklikler değerlendirilir. İnceleme üzerinden 3 (üç) ay geçmesi durumunda kuruluşta yeniden inceleme yapılır.


(3) İnceleme sırasında, doküman eksiklikleri ortaya çıkarsa, inceleme uzmanı tarafından eksikliğin giderilmesi için kuruluşa 30 (otuz) günü aşmamak üzere süre verilir. Bu süre inceleme uzmanı veya uzmanlarının incelemeyi sonuçlandırmadan bekleyebilecekleri en
uzun süredir. Kuruluş verilen süre içerisinde eksiklikleri giderdiği takdirde belgelendirme işlemine devam edilir. Aksi takdirde verilen süreyi dolduran incelemeler olumsuz olarak sonuçlandırılarak, kuruluşa eksikliklerden dolayı belge verilemediği veya belgenin askıya alındığına dair yazılı bilgi verilir.


(4) Kuruluş, doküman eksiklikleri nedeniyle olumsuz sonuçlanan ilk incelemede, doküman eksikliklerini ilk inceleme tarihi üzerinden 3 (üç) ay geçmeden ilgili Hizmet Belgelendirme Birimlerine ulaştırabilir. Bu durumda ilgili inceleme uzmanı veya uzmanları
tarafından eksikliklerin kapatıldığı görülerek, tekrar incelemeye gerek kalmadan belgelendirme işlemi sonuçlandırılır.


(5) Süresi içerisinde kapatılmayan eksiklikler nedeniyle, inceleme olumsuz sonuçlanmış ve kuruluş yukarıda tanımlanan 3 (üç) aylık süre sonunda müracaat etmiş ise kuruluşun başvurusu yeni müracaat olarak değerlendirilir ve kuruluş yeniden incelenir.


(6) Belgeli kuruluşlarda yapılan incelemelerde olumsuz sonuç ortaya çıkması durumunda askı veya fesih işlemleri uygulanır.


Sözleşmenin akdi ve belgenin düzenlenmesi Revizyon No:01 6/18 MADDE 13-(1) Belgelendirme hakkında kararın olumlu olması halinde belge ve sözleşme düzenlenir.


(2) Kuruluş kendi ürettiği veya ithal ettiği ürünler için hizmet veriyorsa, hazırlanan belge kapsamına kuruluşun kendi ünvanı, marka veya markaları yazılır. Kuruluş imalatı/ithalatı kendisi yapmıyor ise belge kapsamına imalatçı/ithalatçı adı, marka veya markaları yazılır.


(3) Yetkili servisliklere yönelik olmayan standard veya kritere göre düzenlenen belgenin kapsamına belgelendirilen kuruluşun talebi olması halinde belgelendirilen kuruluşun veya imalatçı/ithalatçının ünvanı ve markaları yazılabilir. Belgenin kapsamına İmalatçının/ithalatçının yazılabilmesi için ilgili standard veya kriteri gösteren imalatçı/ithalatçı ile imzalanmış sözleşme, belgelendirilen kuruluşun yazılabilmesi için ise taahhütname veya marka tescil belgesi gereklidir.


(4) Sözleşme imzalanmasından sonra kuruluş, belge kullanma hakkını kazanır.
(5) Kuruluş tarafından talep edilmesi durumunda belge İngilizce de düzenlenebilir.


Ara kontrol
MADDE 14 – (1) Bu yönerge esasları çerçevesinde, belge sahibi kuruluşun ilgili Türk standardına/kriterine uygunluğunu devam ettirdiğini kontrol etmek üzere, inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından iki yıl içerisinde en az bir defa yapılan incelemedir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Belgelendirmeye esas teşkil eden şartlara, hizmet yerinde tespit edilen uygunsuzluklara veya şikayetlere bağlı olarak ara kontrol sıklığı TSE tarafından artırılabilir. Belge sahibi kuruluşlarda yapılacak olan tüm incelemelerde belge kapsamında yer alan tüm standardlar/kriterler incelenerek, ara kontrol de yapılır.


Adres değişikliği
MADDE 15

 (1) Taşınarak adres değişikliği olması durumunda; bu yönerge esasları çerçevesinde kuruluşun yeni adresinde ilgili standarda/kritere uygunluğunun devam edip etmediğinin tespiti için, inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından yapılan incelemedir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Kuruluşun merkez adresi değişir, hizmet yeri adresi değişmez ise 2. maddeye göre işlem yapılır.


(2) Taşınmadan adres değişikliği olması durumunda; kuruluşun, hizmet yeri değişmemek kaydıyla tablo 1’de istenilen dokümanların sağlanması durumunda sahip olduğu belgede adres değişikliği yapılması işlemidir. Bu konuyla ilgili işlemler kuruluşun ara kontrol
durumu dikkate alınarak hizmet yerinde inceleme yapılmadan gerçekleştirilir.


(3)Hizmet adresi değişen kuruluşların eski belge kaps