İŞ GÜVENLİĞ İŞ KANUNU GEREĞİ İŞ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINACAK GENEL ÖNLEMLER  

1- İşçilere ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait örneğe uygun sağlık raporu alınmalıdır. İşçilerin yılda bir kez periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır.

2- Yemek, çay servisi vb. gıda işlerinde çalışanların periyodik olarak portör raporları alınmalıdır.

3- İşyerinde, işçilerin nüfus kimlik cüzdanlarının birer onaylı örnekleri bulunmalıdır.

4- Gece çalışmalarında işçilere 7.5 saatten fazla çalışma yaptırılmamalıdır.

5- İşçilere iş elbisesi, iş ayakkabıları giydirilmelidir.

6- Uygun soyunma mahalli ve yeterli elbise dolabı bulundurulmalıdır.

7- Uygun wc-lavabo, duş tesisleri, yemek yeme yeri bulunmalıdır.

8- Akaryakıt depolama tankları, pompa adaları, nefeslikler vb. yerlerde akaryakıt buharı birikebilecek boş ve kapalı alanlar bulunmamalıdır.

9- Elektrik tesisatı uygun durumda bulundurulmalı ve yılda bir kez yetkili elemanlara kontrol ettirilerek kontrol raporu düzenlenmelidir.

10- Tehlikeli alanda çıplak hava hattı olmamalıdır.

11- Aydınlatma tesisatı expruf armatürlerle yapılmalıdır.

12- Topraklama sistemi uygun olmalı ve direnç ölçümleri ile uygunlukları belgelendirilmelidir.

13- Yıldırımlık tesisatı yapılarak yılda bir kontrol ettirilmelidir.

14- Isınma sistemi açık alevli olmamalıdır.

15- İşçilerin işyeri dosyalarına iş güvenliği yönünden eğitildiklerine ve yeterli görüldüklerine dair belge konulmalıdır.

16- Altı ayda bir yangın söndürme ve alarm denemeleri yapılmalıdır.

17- İş yerinde yeteri kadar yangın söndürme cihazı, yanmaz örtü, kum kovası, yangın hortumu, yangın alarm sistemi, ikaz levhaları vb. bulunmalıdır. Seyyar yangın söndürme cihazlarının altı ayda bir kez kontrolleri yaptırılmalıdır. Personele yangın söndürme eğitimi verilmelidir.

18- Yeteri kadar ilk yardım ve tedavi levazımatı bulundurulmalıdır.

19- Akaryakıt depolama tankları ve tesisatı uygun tesis edilmelidir.

20- Akaryakıt depolama tanklarının meskun binalara, yola, komşu araziye ve birbirlerine olan mesafeleri tüzükte belirtilen uygun mesafelerde olmalıdır.

21- Depoların birbirleriyle boru bağlantıları olmamalıdır.

22- Havalandırma boruları uygun tesis edilmeli ve ağzı en az 2.5 metre yükseklikte olmalıdır.

23- Kompresör ve kalorifer kazanları yılda bir kez, liftler üç ayda bir kez yetkili teknik elemanlara test ve kontrol ettirilerek kontrol raporları düzenlenmelidir.

İŞ GÜVENLİĞİ

1.1   TEMEL KAVRAMLARIN TANIMLARI

1.1.1.İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, Sigortalı Kavramları

Bu temel kavramlardan ilk dördü, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 1.maddesinde açıklanmıştır. Önemli olması bakımından, yasa maddesinin tam metni aşağıda sunulmuştur:

Madde-1: Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıldığı yere işyeri denir.  İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.  İşyerinde işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden doğrudan doğruya işveren sorumludur.  Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır.

İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak vevecibeleri ortadan kaldırmaz.Bir işverenden belirli bir işin bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet aktinden doğan yüklemlerinden asıl işveren de birlikte sorumludur.

“Sigortalı” kavramı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda açıklanmıştır. Kanun’un 2.maddesinde “bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılırlar” hükmü bulunmaktadır.

1.1.2.Kaza Kavramı ve İş Kazası

Genel olarak “kaza”, kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu arzu edilmeyen bir olayı belirtmektedir.

Kaza kavramının bu genel tanımı üzerinde yaygın bir fikir birliği bulunmasına karşın “iş kazası” kavramının tanımında farklı yaklaşımların bulunduğu,kavram üzerindeki tartışmalardan ve uzmanlar arasındaki görüş ayrılıklarından anlaşılmaktadır. Çalışma hayatında iş kazalarının işçi, işveren, sigorta kurumları ve diğer bazı kuruluşları ilgilendiren hukuksal sorunlara neden olması ve bu arada, işçinin korunması ana kuralı, iş kazası anlamının genişlemesine neden olmuş ve tanımını güçleştirmiştir.  Hangi olayların iş kazası olduğu, hangilerinin olmadığı hususunda yapılan tartışmalar değerlendirilince, bu kavramın iki ayrı yaklaşımla incelenmesinin uygun olacağı görüşü ağırlık kazanmaktadır:

 Teknik açıdan iş kazası kavramı

 Hukuksal açıdan iş kazası kavramı

Teknik Açıdan İş Kazası Kavramı İş kazası kavramını teknik açıdan inceleyen araştırmacılardan bazıları kavramı geniş anlamda değerlendirmişlerdir. Bu gruptaki araştırmacıların kavramla ilgili tanımlarından bazıları aşağıda sunulmuştur:

 İş kazası (ya da genellikle kaza), önceden planlanmamış ve kontrol altına alınamamış olan, çevresinde sakıncalar yaratabilecek olaylardır. İş güvenliği tekniği açısından olayın, çevredeki canlı veya cansızlara zarar getirmesi olasılığı söz konusudur.

 İş kazası, olaylar zincirinde beklenmedik ve hatalı bir davranış ya da teknik bir arıza nedeniyle ortaya çıkan, sonucunda her zaman bir sakatlanma, ölüm ya da tahrip görülmese bile belirli bir faaliyetin tamamlanmasını engelleyen bir olaydır.

 İş kazası, kişilere ve/veya eşyaya zarar verdiği için işletmedeki faaliyetin durmasına

 Veya kesintiye uğramasına neden olan, istenmeyen ani bir olaydır.

 Kaza, beklenmeyen bir çabuklukla bir zararı doğuran bütün sebepler kompleksidir.  Sadece kişilere zarar veren olayların iş kazası sayılabileceği görüşünü savunan araştırmacılardan Federal Alman Dr.Skiba, iş kazasını şöyle tanımlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir