“İçtihat Metni”


Davacı, (3.kişi)… İnc. vekili Avukat … ile davalı (Borçlu) 1-Numara…Yayıncılık A.Ş. Vekili Avukat…, (Alacaklı) 2-T.Vakıflar Bankası A.Ş. Vek.Av….aralarındaki istihkak davası hakkında İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesinden verilen 16.2.2006 gün ve 446/195 sayılı kararın bozulmasına ilişkin Dairemizin 20.2.2007 gün ve 4529-2357 sayılı ilamına karşı davacı (3.kişi) tarafından süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


K A R A R


Uyuşmazlık, üçüncü kişinin İcra ve İflas Kanunu’nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı istihkak davasına ilişkindir.


Davacı şirket maliki ve isim hakkı sahibi oldukları dergilerin “lisans hakkı” üzerine, borçlu 1 numara…Yayıncılık A.Ş.’nin borcundan dolayı konulan hacizlerin kaldırılmasını talep etmiştir.


Mahkemece, istemin kabulüne karar verilmiştir.


Davacı tarafından ibraz edilen dosya içerisinde mevcut delil ve belgelerin incelenmesinden, …, …’s, …, …, …, … …, …ve…Shopping isimli dergilerin markalarının davacı adına Türk Patent Enstitüsü sicil kaydına tescil edildiği ve borç doğumundan önceki tarihlerde borçlu ile yaptıkları, Lisans sözleşmesi gereğince Lisans haklarını borçluya verdikleri davaya konu alacaklar nedeniyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde borçlu adına tescilli imtiyaz haklarına 19.12.2003 tarihinde hacizlerin konulduğu anlaşılmaktadır.


Yerel mahkeme kararından sonra İstanbul 2 Nolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 14.06.2007 gün ve E:2004/350, K:2007/157 sayılı kararı ile davacı ile davalılardan 1 Numara…Yayıncılık A.Ş. arasında imzalanan … …, …’s, Bazar, Zesr, …, …, …, … Shopping markalarını kullanmak suretiyle dergi çıkarılmasına ilişkin sözleşmelerin feshi ile, sözleşmeye konu markaların kullanılmasının yasaklanmasına karar verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır. İmtiyaz haklarının dayanağı lisans sözleşmeleri fesh edildiğine göre, yasal dayanağı kalmayan imtiyaz hakları üzerine konulan dava konusu hacizler ortadan kalkmış ve istihkak davasının konusu kalmamıştır. Bu durumda, dava konusu kalmadığından “istihkak davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi ve dava açılmasına neden olan tarafın yargılama giderleriyle sorumlu tutulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.


O halde davalı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.


Ne var ki, Dairemizce yerel mahkeme kararının bu yönde bozulması gerekirken, maddi yanılgı sonucu bu yön gözardı edilerek, Dairemizin 20.02.2007 gün ve E:2006/4529, K:2007/2357 sayılı bozma kararı ile davacı üçüncü kişinin davasının reddi gerekirken, kabulünün usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozulmuştur.


O halde, davacı üçüncü kişinin bu yönleri amaçlayan karar düzeltme istemi kabul edilerek Dairemizin 20.02.2007 gün ve E:2006/4529, K:2007/2357 sayılı bozma kararı kaldırılmalı ve mahkemenin 16.02.2006 tarihli kararı yukarıdaki gerekçe ile bozulmalıdır.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle Dairemizin 20.02.2007 gün ve E:2006/4529, K:2007/2357 sayılı bozma kararının kaldırılmasına, mahkemenin 16.02.2006 tarihli ve E:2004/446, K:2006/195 sayılı kararının yukarıdaki şekilde BOZULMASINA, 14.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay