Marka Devri ;2024 yılı TÜRKPATENT resmi marka devir ücreti 3,069.82  ₺ (KDV Dahil), Hizmet Ücreti 2.000 ₺ olmak üzere toplam marka devir işlem maliyetleri 5.470  ₺’dir. (KDV DAHİL)

Marka devri, bir işletmenin sahip olduğu bir markanın, başka bir işletmeye veya kişiye devredilmesi işlemidir. Marka devri, yazılı bir sözleşme ile yapılır.

Marka Devri İşlemleri Nasıl Yapılır?

Marka devri işlemleri, aşağıdaki adımları takip ederek yapılabilir:

 1. Marka Devir Ücreti Ödemesi: Marka devri işlemleri için, Türk Patent ve Marka Kurumu’na  ve işlemi yapan vekil firmaya bir ücret ödenmesi gerekmektedir. 
 2. Marka Devir Sözleşmesinin Hazırlanması: Marka devri işlemi, yazılı bir sözleşme ile yapılır. Bu sözleşme, tarafların imzaları ile noter onaylı olmalıdır.
 3. Marka Devir Sözleşmesinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na Sunulması: Marka devri sözleşmesi, Etkin Patent tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulmaktadır.
 4. Marka Devir İşleminin Onaylanması: Türk Patent ve Marka Kurumu, marka devri işlemini inceleyerek onay verir.
 5. Marka Devir İşleminin Sicile Tescili: Marka devri işlemi, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun siciline tescil edilir.
 6. Markanın Devredildiğine Dair TÜRKPATENT Yazısı: Devir işlemleri tamamlandıktan sonra TÜRKPATENT resmi yazı ile bildirmektedir.

Marka Devri İşlemlerinin Süresi

Marka devri işlemleri, ortalama 10-30 iş günü içinde tamamlanır.

Marka Devri İçin İstenen Bilgi ve Belgeler Şunlardır.

1- Vekaletname (TIKLAYINIZ)
2- Noter Onaylı Marka Devir Ücreti Sözleşme Aslı (Sözleşme tarafımızca hazırlanır.)
3- Marka Devir Ücreti Ücret dekont sureti

Marka Devri İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka devri işlemleri yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Marka devri sözleşmesinin, tarafların imzaları ile noter onaylı olması gerekmektedir.
 • Marka devri sözleşmesinde, marka tescili, marka tescil numarası, markanın kullanılacağı mal veya hizmetler, devir eden ve devir alan tarafların bilgileri gibi hususlar yer almalıdır.
 • Marka devri işleminin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanması gerekmektedir.
 • Marka devri işleminin, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun siciline tescil edilmesi gerekmektedir.

Marka Devri İşleminden Sonra Yapılması Gerekenler

Marka devri işlemi tamamlandıktan sonra, aşağıdaki hususlar yapılmalıdır:

 • Marka devri işleminin sicile tescil edildiğine dair Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan resmi yazı alınmalıdır.
 • Marka devri işleminin, bittikten sonra istek halinde yeni sahip adına belge alınmalıdır.
 • Marka devri işleminin, gerekli diğer kurumlara bildirilmesi gerekmektedir.

 

Marka Devri İşlemlerinde Ücretlendirme

Marka Devir İşlem Ücretleri

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Marka Devir Ücreti3.430 TL (KDV Dahil)2.000 TL+KDV5.830 TL (KDV Dahil)

Marka devri işlemleri için, Türk Patent ve Marka Kurumu’na ve vekil firmaya bir ücret ödenmesi gerekmektedir. 

Marka Devri İşlemlerinden Sonra Yeni Sahipli Belge Alınması

Marka devri işlemi tamamlandıktan sonra, yeni sahipli belge aslı ve/veya sureti istenmesi halinde ayrıca ücretlendirilir. Yani yeni sahipli belge alınması zorunlu değildir ama istek halinde alınabilir. Lakin marka devrinin sicile işlenmesi yeterlidir. Ancak Kosgeb vb. kurumlardan teşvik ve/veya bir başka kurumdan belge aslının istenmesi halinde sonradan da yeni sahip adına  marka tescil belgesi alınabilir.

Yeni Sahipli Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti

HİZMET TÜRÜTÜRKPATENT HARCI | ÜCRETİHİZMET FİYATLARITOPLAM MALİYET
Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti1.670 TL (KDV Dahil)1.225 TL+KDV3.140 TL (KDV Dahil)

Ek Bilgiler:

 • Marka devri işlemi, marka hakkının devridir. Marka hakkı, marka sahibine, markayı belirli bir mal veya hizmetler için kullanabilme, başkalarına kullandırmama ve marka ile ilgili haksız fiillerden korunma hakkı verir.
 • Marka devri işlemi, bir işletmenin marka varlığını başka bir işletmeye veya kişiye devretmesi için önemli bir yoldur. Marka devri, işletmelerin büyüme ve gelişmesine katkı sağlayabilir.
 • Bir teşebbüsün aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, teşebbüse ait markaların da devrini kapsar. Bu hüküm teşebbüsün devrine ilişkin taahhüt hakkında da uygulanır. 

 • Markanın bir ticaret şirketine sermaye olarak konması veya marka hakkının bir mahkeme kararı veya cebri icra marifetiyle yapılan satış sonucu intikal etmesi halleri hariç, devir sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması zorunludur. 

 • Etkin Patent olarak Marka tescil tarihi itibariyle ve/veya kesintisiz beş yıl süreyle kullanılmaması halinde üçüncü taraflarca İPTAL davası açılabileceğini hatırlatmak isteriz. Dolayısıyla marka adına kayıtlı mal ve hizmetleri marka niteliğinde kullanmıyorsanız İPTAL davasıyla karşı karşıya kalmadan markanızı kullanılmayan mal ve hizmet grupları için kısmen bir başkasına Etkin Patent aracılığıyla satış/devir edebilir, farklı çözümler için bize başvurabilirsiniz.

 • Devir belgelerinden, markanın devri nedeniyle, tescil edildiği mal veya hizmetlerin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı ile ilgili olarak halkın yanılgıya sevk edilme ihtimalinin bulunduğu açıkça anlaşılıyor ise devir alan, markanın tescilini, halkı yanılgıya düşürmeyecek mal veya hizmetlere ilişkin olarak sınırlandırmayı kabul etmediği takdirde Türk Patent ve Marka Kurumu marka devrini Sicile kaydetmez.

 • Marka Devir Ücreti Sicile kaydedilmediği sürece devralan, marka tescilinden doğan hakları üçüncü kişilere karşı ileri süremez. Ancak, devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonra marka üzerinde hak iktisap eden üçüncü kişi, hakkı iktisap ettiği tarihte devir sözleşmesinin yapılmış olduğunu biliyorsa, devir Sicile kaydedilmeden önce de bu kimselere karşı ileri sürülebilir.

 • Marka Devrin Sicile kaydı talebi ile ilgili olarak herhangi bir belgenin doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde Türk Patent ve Marka Kurumu delil sunulmasını isteyebilir.

 • Etkin Patent aracılığıyla Markanın, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için bir başkasına devir işlemlerinizi yapabilirsiniz.