“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/02/2016 tarih ve 2010/101-2016/17 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin askeri ve eğlence amaçlı kullanılmak üzere dikey rüzgâr tüneli/havada serbest dalış simülatörü üretimi yaptığını, sürekli olarak yaptığı araştırma-geliştirme çalışmaları sonucunda buluş niteliğindeki yeni yöntemleri ve teknolojileri patent başvuruları ile koruma altına aldığını, davalı tarafından üretilen “Rüzgâr Tüneli” projesiyle müvekkiline ait 2007/00479 nolu patent başvurusunda yer alan istem ve unsurların birebir ve eşdeğer olmak üzere gerçekleştirilerek patentten doğan haklarına tecavüz edildiğini ileri sürerek, patent hakkına tecavüzün tespiti, önlenmesi ve giderilmesini; fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şimdilik 5.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı tarafa ait 2007/00479 nolu patent başvurusunun özet ve tarifnamesinden de anlaşılacağı üzere davalıya ait üründen tamamen farklı bir buluş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, 2007/00479 no.lu patent başvurusundan buluş bütünlüğü olmadığından bölünmüş patent başvurularından biri 2009/08673 sayı ile diğeri 2007/008675 sayı ile tescil edildiklerinden patent tecavüzü iddiasının her üç patente göre değerlendirilmesi gerektiği, 2007/00479 ve 2007/008675 nolu patentlere tecavüz bulunmadığı, dava konusu her üç patent yönünden buluşa özelliğini veren unsurun fan asamblajının üst komponentlere yatay olarak monte edilmesi olduğu, diğer unsurlarda farklılıklar olduğu, 2009/08673 nolu patentin isteminde de fanların yukarıda olmasının zımnen var olduğu, olmamasının buluş basamağı ve yeniliğin olmadığı anlamına geleceği, bu isteme göre de davalının rüzgar tünelinde fanlar yan komponente dikey olarak yerleştirildiğinden ve bu dikey yerleştirilme nedeniyle, davacı patentindeki üst komponente montenin fana sağladığı teknik etkiyi yani havanın
regülasyonu ve türbülansı önleme etkisine sahip olmadığından tarafların rüzgar tünelleri arasında eşdeğer unsurlar bakımından da benzerlik olmadığı, eş değerliliği kabul edebilmek için aynı işlevin aynı vasıta ile aynı sonucu oluşturacak şekilde kullanılması zorunlu olup davalı rüzgar tünelinde fanlar aynı işlevi görecek şekilde yerleştirilmediğinden hem kullanılan vasıta hem sonuç hem de işlev bakımından farklılık söz konusu olduğundan eşdeğerlilikten söz edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 18/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay